wtorek, 2 maja 2017

Bez drobnoustrojów ani rusz, mikrobiom człowieka

Tytuł: Bez drobnoustrojów ani rusz, mikrobiom człowieka 

Autor/wykonawca: prof. dr hab. Aleksander Świątecki, (kontakt: aswiat@uwm.edu.pl)

Umiejscowienie w cyklu naukowym: eksperymenty i obserwacje, wyciąganie wniosków,

 Zalecany wiek uczestników:  gimnazjum

 Typ (forma) zajęć zajęcia laboratoryjne (mała grupa)

Wprowadzenie 
Drobnoustroje zasiedlające organizm człowieka stanowią niezwykle ciekawy, ciągle mało zbadany zespół mikroorganizmów. Szacuje się, że biomasa prokariontów wynosi ok. 2 kg, a w 1 gramie treści jelita występuje ok. 1014 komórek bakteryjnych. Liczba drobnoustrojów dziesięciokrotnie przewyższa liczbę komórek tworzących organizm człowieka. Szczególnie istotną rolę odgrywa mikrobiota jelitowa. Prowadzone w ostatnich latach badania wykazały istnienie trzech podstawowych typów mikrobiomu jelitowego, tzw. enterotypów. Relacje zachodzące pomiędzy drobnoustrojami a organizmem człowieka są bardzo złożone ale nie ulega wątpliwości, że aktywność drobnoustrojów wpływa bezpośrednio na zdrowie człowieka, zarówno w pozytywnym (mutualizm) jak i negatywny (oportunizm, pasożytnictwo) aspekcie. Badania mikrobiomu i jego oddziaływania na organizm człowieka są jednym z priorytetowych kierunków współczesnej nauki. W toku zajęć uczniowie przeprowadzą analizę mikrobioty człowieka, zapoznają się z technikami mikroskopii oraz mikrofotografii. Omówiona zostanie rola mikroorganizmów w funkcjonowaniu organizmu człowieka.

Czy zaleca się uczniom wcześniejsze zapoznanie z tematem? Nie wymagane jest wcześniejsze przygotowanie się do zajęć

Cele (zajęć) 
Zasadniczym celem zajęć będzie poznanie głównych grup mikroorganizmów tworzących mikrobiom człowieka oraz opisanie ich roli. W toku zajęć uczniowie poznają metody badań mikroskopowych. 

Zakładane efekty 
W zakresie wiedzy uczniowie rozszerzą wiadomości dotyczące mikrobioty organizmu człowieka; będą potrafić prowadzić podstawowe analizy mikroskopowe oraz interpretować uzyskane wyniki; rozwiną zainteresowania naukowe oraz ukształtują odpowiednie postawy związane z ochroną zdrowia.

Potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne
Zajęcia przeprowadzone będą w oparciu o sprzęt i materiały Katedry Mikrobiologii. Zalecane jest zabranie przez uczestników zajęć, notesów, ołówków oraz telefonów komórkowych umożliwiających wykonywanie zdjęć.

Przebieg zajęć 
Zajęcia prowadzone będą w laboratorium mikrobiologicznym. Uczniowie podzieleni na dwuosobowe zespoły będą pracować w oparciu o przygotowane karty pracy. W pierwszej części zajęć przeprowadzone będzie krótkie szkolenie w zakresie obsługi mikroskopu, preparatyki mikroskopowej oraz wykonywania mikrofotografii. Uczniowie przygotują preparaty mikroskopowe i opiszą charakterystyczne grupy drobnoustrojów zasiedlających organizm człowieka. Uzyskane wyniki stanowić będą podstawę dyskusji o związkach pomiędzy strukturą mikrobiomu a stanem zdrowia człowieka.

Czy przewidywana jest forma jakiegoś sprawozdania z wykonania eksperymentu (obserwacji)?
W domu, na podstawie zebranych materiałów mikrofotograficznych i sporządzonych notatek uczniowie sporządzą atlasy oznaczonych mikroorganizmów. Elektroniczna wersja sprawozdania stanowić będzie podstawę zaliczenia.

Czy autor/wykonawca będzie mógł udzielić konsultacji po zajęciach w ramach Klubu Młodego Odkrywcy - Konsultacje internetowe 

Polecana literatura do tematu 
Bogata literatura fachowa w internecie, np: www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5112012027.pdf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz