środa, 27 grudnia 2017

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

Ogłoszenie otwartego naboru partnera
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie,
Wydział Biologii i Biotechnologii

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460) występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego
  w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 polegającym na utworzeniu Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0 w ramach popularyzacji wiedzy przyrodniczej i budowaniu kapitału wśród młodzieży z woj. warmińsko-mazurskiego oraz uruchomienie projektów badawczych Młodych Odkrywców, poprzez bliski i bezpośredni kontakt z naukowcami i udział w zajęciach, odbywających się w laboratoriach uniwersyteckich. Drugim istotnym celem będzie wypracowanie modelu trwałej współpracy naukowców z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego z samorządami w celu kształcenia dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cele Partnerstwa

Głównym celem Partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu. Partnerstwo wpisuje się
w ogólną strategię rozwoju kapitału naukowego poprzez popularyzację wiedzy przyrodniczej i budowanie kapitału wśród dzieci i młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego. Zamierza się w ramach realizacji planowanego zadania wzmacnianie istniejących klubów młodych odkrywców i powołanie kawiarni naukowych Młodych Odkrywców, poprzez bliski
i bezpośredni kontakt z naukowcami jak również zachęcanie dzieci i młodzieży do brania  czynnego udział w zajęciach, odbywających się w laboratoriach uniwersyteckich. Drugim istotnym celem działania będzie wypracowanie modelu trwałej współpracy naukowców
z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z jednostkami samorządowymi w celu kształcenia dzieci i młodzieży szkolnej przy współpracy z nauczycielami.

Udział Partnera w projekcie będzie polegał na:

1. Współpracy przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17.
2. Zorganizowaniu spotkań merytorycznych zespołu:
a) koordynatorów, ekspertów i trenerów służące wypracowywaniu materiałów, metodologii
i strategii komunikacyjno-promocyjnych, współpracy z samorządami (1 dniowe spotkanie - 8 godzin dydaktycznych w każdym semestrze realizacji projektu dla grupy do 10 osób)
b) spotkania z poznawaniem nowych technologii, tematów eksperckich i innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych w zakresie kształcenia kompetencji matematyczno-przyrodniczych  (1 dniowe spotkanie - 8 godzin dydaktycznych w każdym semestrze realizacji projektu dla grupy do 10 osób.
Łącznie: 4 spotkania zespołu organizacyjnego oraz 4 spotkania uczące (merytoryczne).
3. Współpracy przy opracowaniu i realizacji zajęć dla uczniów:
a) ścieżka UNIWERSYTET MŁODYCH ODKRYWCÓW: cztery semestralne cykle zajęć
z uczniami na uniwersytecie (od 6 do 8 spotkań wraz z inauguracją i uroczystym podsumowaniem) – 1 semestr: 6 warsztatów x 3 godziny dydaktyczne x 6 grup x 10 osób;
2 spotkania wspólne,
b) ścieżka WARSZTAT MŁODYCH ODKRYWCÓW (minimum 1 warsztat wyjazdowy w szkole, dla tych placówek, które nie mogą wziąć udziału w ścieżce UNIWERSYTET MŁODYCH ODKRYWCÓW) – 1 semestr: 2 warsztaty x 3 godziny dydaktyczne x 10 osób 
c) projekty badawcze w szkołach połączone z konsultacjami dla nauczycieli/uczniów  - 1 semestr: 8 grup x 1 projekt badawczy 
d) wideokonsultacje w formie żywej biblioteki: z wezwaniem do działania – 1 semestr: 4 wideokonferencje
e) szkolne festiwale nauki – 1 semestr: 4 festiwale.
Łącznie: 24 warsztaty w ścieżce UMO; 8 warsztatów w ścieżce WMO; 4 spotkania wspólne inaugurujące, 4 spotkania wspólne podsumowujące; 32 projekty badawcze; 16 szkolnych festiwali nauki; 16 wideokonferencji
4. Współpracy przy opracowaniu wsparcia metodycznego i merytorycznego dla nauczycieli
- szkolenia dla nauczycieli: 1 semestr – 2 warsztaty x 8 godzin dydaktycznych x 15 nauczycieli
- metodyczny kurs internetowy dla nauczycieli: 2 kursy x 3 miesiące x 50 uczestników 
- webinaria merytoryczne dla nauczycieli i rodziców; pracowników instytucji: 1 semestr – 2 webinary
Łącznie: 8 warsztatów (64 godziny dydaktyczne) dla 120 nauczycieli; 2 kursy internetowe dla 100 nauczycieli; 8 webinarów dla 400 uczestników.
5. Współpracy przy zorganizowaniu obozu pt. Lato/Zima Młodych Odkrywców Letni/zimowy obóz naukowy dla tych uczniów, którzy nie mogą wziąć udziału w ścieżce UNIWERSYTET MŁODYCH ODKRYWCÓW – 1 semestr – 5 dni x 15 osób 
- Kawiarnie Naukowe w Gminie: konkurs na zaplanowanie i organizację Kawiarni Naukowej w Gminie/Akcję Naukowe Lato w Gminie) we współpracy z samorządami lokalnymi (minigranty na doposażenie) – 4 kawiarnie.
Łącznie: 4 obozy; 20 dni dla 60 osób
6. Uruchomieniu Biblioteki Młodych Odkrywców, poprzez przygotowanie i udostępnienie:
- scenariusze zajęć i eksperymentów – 32 scenariusze zajęć; 32 instrukcje eksperymentów
- filmiki, pokazy, nagrania wideokonferencji – 24 nagrania filmowe
 - dobre praktyki – 48 dobrych praktyk.


Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

Szczegóły: http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/lista-przetargow/zapytania.html

sobota, 18 listopada 2017

Jak realizować ciekawe lekcje przyrodnicze w szkole i w tereniePowoli przygotowujemy się do drugiej edycji Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. W tak zwanym międzyczasie proponujemy różne formy dokształcania się i współpracy nauczycieli z uniwersytetem. Tym razem jest to konferencja organizowana przez Uniwersytet Dzieci.

Konferencja przeznaczona jest dla dla nauczycieli szkół podstawowych: Jak realizować ciekawe lekcje przyrodnicze w szkole i w terenie?

Prowadzenie zajęć przyrodniczych nie musi sprowadzać się wyłącznie do zagadnień teoretycznych. Przekazywanie wiedzy przez doświadczenie jest alternatywą osiągalną dla każdego nauczyciela. Znając odpowiednią metodykę można przeprowadzić ciekawe praktyczne zajęcia w każdej klasie szkolnej oraz w najbliższym jej terenie.

Uniwersytet Dzieci w Olsztynie zapraszamy na bezpłatną konferencję, podczas której nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób realizować atrakcyjne lekcje przyrodnicze, angażując uczniów w proces zdobywania wiedzy. Na uczestników czekają prelekcje oraz warsztaty prowadzone przez specjalistów z zakresu nauk przyrodniczych.

Każdy nauczyciel biorący udział w konferencji otrzyma pakiet materiałów oraz certyfikat potwierdzający obecność.

Data: 25 listopada, godz.: 10.00-14.00
Miejsce: Olsztyn, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Żołnierska 15


Udział jest bezpłatny.

Program konferencji:
 • 9.15-10.00 - Rejestracja uczestników 
 • 10.00-10.15 - Uroczyste powitanie 
 • 10.15-11.30 - Część wykładowa 
 • 11.30-12.15 - Przerwa kawowa 
 • 12.15-13.45 – Warsztaty 
Wykłady
 • Jaka jest rola bezpośredniego kontaktu z przyrodą w kształtowaniu postaw ekologicznych? Prowadzenie przyrodniczych obserwacji w terenie. (45 min.) Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM 
 • Gdzie szukać inspiracji i narzędzi do realizacji ciekawych lekcji z przyrody? Scenariusze lekcji dla nauczycieli. (20 min) Joanna Gulczyńska - Dyrektor Programu Scenariusze Lekcji 

Warsztaty: Jak prowadzić obserwacje i eksperymenty na lekcjach przyrodniczych?

Jakie są rodzaje doświadczeń oraz czym różnią się między sobą? W jaki sposób wprowadzić do dydaktyki szkolnej rozwiązania oparte na schemacie: hipoteza – doświadczenia – wnioski? Zastosowanie doświadczeń na lekcjach ma bardzo pozytywny wpływ na uczniów. Eksperymenty i obserwacje prowadzone na zajęciach zwiększają motywację oraz zaangażowanie dzieci, ale też pozwalają w prosty sposób zrozumieć mechanizmy rządzące nauką. Umiejętność organizowania i wykorzystywania doświadczeń do celów dydaktycznych jest kluczowa w budowaniu wśród uczniów samodzielności i odpowiedzialności za proces uczenia się. Podczas warsztatów nauczyciele wezmą udział w różnorodnych doświadczeniach. Naukowcy – eksperci Uniwersytetu Dzieci zaprezentują metodologię prowadzenia zajęć praktycznych, którą uczestnicy z powodzeniem będą mogli zrealizować w swoich klasach, w ramach edukacji przyrodniczej i przyrody. Uczestnicy będą mieli okazję także porozmawiać z naukowcami o tym jak krok po kroku zorganizować pracę badawczą podczas zajęć szkolnych.

Szczegóły i zapisy na stronie Uniwersytetu Dzieci: https://www.scenariuszelekcji.edu.pl/aktualnosci/bezplatna-konferencja-przyrodnicza-dla-nauczycieli

środa, 15 listopada 2017

Zaproszenie do projektu „Żyjemy w zgodzie z naturą. Program edukacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego”

Poszukujemy nauczycieli do udziału w programie stażowym. Przewidywany wyjazd stażowy w lipcu, do Irlandii. Ekipa z Polski będzie liczyła 10 osób. Dobrze byłoby, żeby nauczyciel znał język angielski.

Monika KlimowiczOgólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wraz z zagranicznymi partnerami oraz Uniwersytetem Gdańskim realizuje projekt „Żyjemy w zgodzie z naturą. Program edukacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego” finansowany z programu Erasmus+. Efektem współpracy będzie stworzenie nowoczesnego programu nauczania o ptakach i przyrodzie dostępnego dla wszystkich nauczycieli z Polski, Słowacji, Czech, Irlandii, Macedonii i Hiszpanii oraz przeszkolenie wybranych nauczycieli z tych państw. Program będzie zawierał nie tylko opracowaną przez ekspertów metodologię nauczania wraz z materiałami edukacyjnymi i scenariuszami zajęć, ale także aplikację mobilną dla dzieci ze szkół podstawowych oraz inne pomoce dydaktyczne do interaktywnej pracy z najmłodszymi.

Ze szkoleń, które odbędą się w 2018 r. w Irlandii, skorzysta 60 nauczycieli z państw partnerskich. Materiały edukacyjne wraz z filmem instruktażowym udostępnione zostaną bezpłatnie wszystkim pedagogom wiosną 2018 roku.

Podniesienie poziomu wczesnej edukacji ma pozytywnie wpłynąć na zdolność uczenia się dzieci. Stworzone w projekcie scenariusze zajęć w plenerze pomogą uczniom lepiej poznać i zrozumieć otaczającą je przyrodę oraz swój wpływ na nią. Pakiet materiałów edukacyjnych będzie wspierał dzieci w nauce czytania i pisania, a nauczycielom pozwoli ciekawie zapoznawać najmłodszych z zagadnieniami z dziedziny biologii, historii, geografii czy sztuki ucząc jednocześnie samodzielnego myślenia i szacunku do przyrody.

W ramach projektu OTOP przeprowadził wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ankietę dotyczącą edukacji przyrodniczej. Zdobyta w badaniu wiedza pozwoli lepiej dopasować materiały edukacyjne do potrzeb uczniów i pedagogów. O wypełnienie takiej samej ankiety poproszono także nauczycieli w innych państwach. Wyniki tego badania omawiano w listopadzie 2016 roku w Bratysławie, podczas spotkania Grupy Sterującej projektu z grupą ekspertów z organizacji partnerskich, którzy zajmują się edukacją oraz współpracą z nauczycielami i dziećmi. Ankiety przeprowadzone wśród nauczycieli pokazują np., że dużo częściej na zajęciach omawiany jest bażant, którego populacja wykazuje silny wzrost niż czajka, kiedyś bardzo powszechny gatunek, którego populacja silnie spada z powodu przekształceń w rolnictwie. Odpowiedzi uzyskane od nauczycieli oraz własne doświadczenia ekspertów pomogły wypracować założenia i zakres tematyczny przygotowywanych materiałów. Sformułowano dzięki nim wytyczne dla metodyków z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w 2017 roku rozpoczną prace nad materiałami.

Więcej na stronie: https://otop.org.pl/naszeprojekty/edukujemy/zyjemy-zgodzie-natura/

poniedziałek, 30 października 2017

Noc Biologów 2018 na UWM już niebawemRozpoczęliśmy przygotowania do Nocy Biologów 2018. Szczegóły będą pojawiać się na facebookowym wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/2059619360935963/ oraz na naszym blogu. Będzie wiele sprawdzonych propozycji oraz całkiem nowe. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji na sesje młodych naukowców. Coś w sam raz dla Klubów Młodego Odkrywcy by przedstawić własne rezultaty naukowych poszukiwań. 

Już teraz zapraszamy by polubić wydarzenie oraz nasz nocnobiologowy fanpage https://www.facebook.com/NocBiologowOlsztyn/ by być na bieżąco z planami i aby zarejestrować się na wybrane zajęcia.

Możliwe, że niektóre zajęcia odbywać się będą poza Olsztynem. Zapraszamy do współpracy.

Stanisław Czachorowski


piątek, 27 października 2017

Listopadowy festiwal nauki w Mikołajkach


17 listopada 2017 r. (piątek) wspólnie z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym zapraszamy na Stację Hydrobiologiczną IBD PAN w Mikołajkach na FESTIWAL NAUKI, odbywający się w tym roku pod hasłem: NIEBIESKIE/ZIELONE/BIAŁE. Zapraszamy grupy zorganizowane ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z naszego regionu oraz wszystkich zainteresowanych nauką na prelekcje, pokazy, warsztaty oraz gry. Opiekunów grup szkolnych prosimy o wcześniejszy kontakt i ustalenie terminu (mail: t.janecki@nencki.gov.pl, tel. 692 49 56 74). WSTĘP WOLNY.

Oto plan zajęć festiwalowych:

Sala Seminaryjna (20-25 osób) – NIEBIESKIE/ZIELONE:
09:00 – Mikroopowieści z toni wodnej (+ zajęcia mikroskopowe)
10:00 – Dwuśrodowiskowe latające smoki – ważki (+ zajęcia mikroskopowe)
11:00 – Hej, sokoły – ptaki drapieżne Mazurskiego Parku Krajobrazowego
12:00 – Mikroopowieści z toni wodnej (+ zajęcia mikroskopowe)
13:00 – Dwuśrodowiskowe latające smoki – ważki (+ zajęcia mikroskopowe)
14:00 – Hej, sokoły – ptaki drapieżne Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Sala Konferencyjna (50-60 osób) – BIAŁE/ZIELONE:
10:00 – Kraina przeklęta lodem – Arktyka
11:00 – Archeologiczny pokaz mody
12:00 – Kraina przeklęta lodem – Arktyka
13:00 – Archeologiczny pokaz mody
14:00 – Kraina przeklęta lodem – Arktyka

Akwarialnia – ZIELONE:
09:00, 11:00, 13:00 – Rozpoznawanie drzew i krzewów Puszczy Piskiej (warsztaty)

Laboratorium nr 50 – ZIELONE:
09:00-15:00 – Ekologiczne Gry Edukacyjne


więcej: https://www.facebook.com/events/125647664820796/

poniedziałek, 23 października 2017

Nowe coś czyli laboratorium w chmurach


Pomysł, który powstaje, otwartego laboratorium i komunikacji w internetowej chmurze, dla zainteresowanych szkół, narodził się w ubiegłym tygodniu, na spotkaniu Superbelfrów. Będzie to możliwość zajrzenia do naukowego laboratorium i pracy terenowej. Będą krótkie filmowe relacje i zadania do wykonania.

Trwają prace koncepcyjne i techniczne, uczymy się.

Inauguracja w czasie Tygodnia Otwartej Nauki (23-29 października 2017). Zapowiedź projektu: Nowe coś czyli otwieramy się na edukację - Tydzień Otwartej Nauki

Pierwsza, inauguracyjna transmisja live (oraz nagrany krótki filmik), odbędzie się o godz. 9.30 we wtorek 24. października 2017 r., na Facebooku w grupie Uniwersytetu Młodego Odkrywcy: https://www.facebook.com/groups/409709186039142/.

c.d.n.

niedziela, 15 października 2017

Scenariusze lekcji dla nauczycieli

Uniwersytet Dzieci przygotował w tym roku dla nauczycieli szkół podstawowych różne programy, bezpłatne, bazujące na scenariuszach lekcji, które zamieszczone zostały na platformie www.scenariuszelekcji.edu.pl 

Zachęcamy nauczycieli do zapisów, realizacji ciekawych lekcji, udziału w konkursach etc. - różna tematyka, np. programowanie + nowe technologie, czy kompetencje społeczne. 

Joanna Gulczyńska
Dyrektor Programu Scenariusze Lekcji

wtorek, 10 października 2017

W Szczytnie podsumowano projekt „I ty możesz zostać naukowcem”Dnia 6 października 2017 r. w Szczytnie odbyło się podsumowanie projektu realizowanego w ramach Warmińsko–Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy, zatytułowanego: „I ty możesz zostać naukowcem”. Spotkanie odbyło się w ramach Szczycieńskiego Dnia Ekologii. Organizacją konferencji zajęła się Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. W. Kętrzyńskiego w Szczytnie. Autorem scenariusza była nauczycielka biologii pani Urszula Chrzanowska. Za oprawę artystyczną odpowiadała pani Judyta Mazur.

W trakcie spotkania uczniowie dzielili się swoimi pozytywnymi spostrzeżeniami po realizacji zajęć na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie oraz zaprezentowali film „Drożdże”, z samodzielnie przeprowadzonego eksperymentu, którego nauczyli się na jednym z zajęć w Katedrze Mykologii - „Grzyby do zadań specjalnych”.

Zainteresowanie dzieci grzybami zaowocowało wyborem osoby dr hab. Anny Biedunkiewicz – autorki powyższych zajęć, którą poproszono o przedstawienie wykładu, na temat „Przedziwny świat grzybów”. Dzieci ze zdwojoną uwagą słuchały krótkiego, lecz niełatwego wykładu a na koniec chętnie uczestniczyły w quizie wiedzowym z nagrodami. Pani Dyrektor szkoły, Grażyna Wyrzykowska – Mączyńska podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie obchodów a prelegentce wręczyła podziękowania na piśmie.

Mamy nadzieję, że zaszczepiony „bakcyl” wiedzy będzie rozwijany w umysłach Młodych Odkrywców, bo „Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”- Paulo Coelho

Anna Biedunkiewicz
czwartek, 7 września 2017

Molariusz Warmińsko Mazurski na Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki

(Tabliczka z informacjami, znajdująca się przy wystawie Molariusza)

Wystawa dachówek z wyobrażeniami moli książkowych. Spotkania z ludźmi inspirują. Nawet, jeśli odbywają się za pośrednictwem papierowych książek. Biblioteka jest takim urokliwym miejscem na spotkania z myślą ludzką, opowieściami i refleksjami. W ciszy i w gwarze. To pierwsze w czasie czytania, to drugie w czasie różnorodnych aktywizujących pikników naukowych. Zmienia się świat wokół nas i nośniki ludzkiej myśli. Dawno temu były to recytowane poezje, śpiewane pieśni i ballady, tańczone przedstawienia muzyce. Potem myśl na długo przylgnęła do zadrukowanego papieru. 

Biblioteki z książkami przez kilka stuleci były sercem uniwersytetów. Teraz nastał czas elektroniki i cyfryzacji ludzkiej myśli i kontaktów. Ale nawet i teraz biblioteki nie przestają być miejscem spotkań. Zmienia się wiele (nośniki) by pozostało cos niezmiennego (wymiana ludzkich myśli). Dachówki zostały pomalowane 12. Maja 2017 r. w czasie IV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek na tarasie Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie Motywem przewodnim były … mole książkowe. Tak, jak sobie je wyobrażali malujący. 

Dachówki pochodzą z Mazur, z Kowalewa, powiat piski, Wapnika, Wójtowa. Jedna przyjechała aż z Umbrii (dar prof. Małgorzaty Chomicz). Przyjechała z dalekich Włoch, gdzie narodziła się idea wolnego życia cittaslow i gdzie powstawały pierwsze uniwersytety. Do dachówek z molami napisane zostały opowieści (można je będzie przeczytać w czasie zwiedzania wystawy.


Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12B, plac przed Biblioteką

27,28, 29 września, godz. 8.00-22.00


Wszystko o Molariuszu: https://gadajacedachowki.blogspot.com/search/label/molariusz
Stanisław Czachorowski

wtorek, 5 września 2017

EduMocOnline i Superbelfrzyw RP


Konferencja EduMocOnline to impreza organizowana przez Superbelfrów RP, złożona z szeregu równocześnie odbywających się webinariów (wideokonferencji), spotkań, warsztatów i wykładów. Przez 12 godzin webinaria będą prowadzić nauczyciele z udziałem specjalistów z dziedzin związanych z edukacją, pracowników naukowych uniwersytetów oraz gości specjalnych,
Martina Ebnera z Austrii i Hansa de Four z Belgii.
Wśród tematów konferencji znajdą się:
 • Edukacja Mobilna
 • Nowoczesne technologie na rożnych przedmiotach
 • Ocenianie 
 • Promocja szkoły
 • Otwarte zasoby edukacyjne
 • Relacje w edukacji
 • Edukacja w oparciu o projekty
 • Interdyscyplinarne projekty społecznie zaangażowane
 • Programowanie i kodowanie
 • dyskusja panelowa "Co z tą szkołą?"
Zapraszamy :-)

Superbelfrzy RP

czwartek, 31 sierpnia 2017

Edukacja z przygodami czyli Tajemnica Moli Książkowych z Biblioteki Uniwersyteckiej


29 września zapraszamy na Europejską Noc Naukowców. A tam od godz. 16.00 do 20.00 będzie można uczestniczyć w grze terenowej i edukacyjnej, o tematyce przyrodniczej i humanistycznej. (czytaj więcej)

Unikatowy katalog moli czyli Molariusz Wamińsko-Mazurski powstał 12. maja 2017 r. w czasie XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Różnorodne wyobrażenia moli zostały malowane na dachówkach, zaś ich autorzy dzielili się między sobą opowieściami, fraszkami i piosenkami, które się z każdym wyobrażeniem mola kojarzyły. I tak wśród galerii moli książkowych znalazły się m.in.: Napójka Łąkowa (mól książkowy z Wójtowa, preferuje wolne lektury), Bagiennik z Jeziora Czarnego (mól książkowy preferujący literaturę hydrobiologiczną, czyta na ławkach w parku), Kortowski Mól (uniwersytecki robaczek szybujący po wiedzę), Smerfomól (złapany w sieć uzależnień od czytania literatury naukowej), Mól Pedagogiczny (śliczny i liryczny) i wiele innych.

Noc sprzyja rozwijaniu się wyobraźni. To jeden z kilku powodów, dla którego "mole książkowe", czyli miłośnicy dużej ilości przeczytanych przez siebie książek, nie mogą się oderwać od lektury, także po zmroku. Kolejnym czynnikiem, dla którego "pożeracze" książek lubią noc to tajemnice. A te najlepiej odkrywać pod osłoną nocy, kiedy właśnie ożywia się wyobraźnia a wszystkie zmysły intensywniej pracują. Jeśli lubisz czytać i rozwiązywać zagadki, biblioteka jest dla Ciebie prawdziwym królestwem. Nocą budzą się tu różnorodne żyjątka, które oprócz pożerania papieru, czy innych materiałów wchodzących w skład opraw (skóra, drewno), lubią także poczytać tekst. Zapraszamy do poszukiwań drewnojadów, motyli futrzastych i innych moli książkowych, które opowiedzą Wam swoją historię w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie.

Przebieg gry: Uczestnik szuka w Bibliotece Pierwszej Strażniczki Tajemnicy (gdzieś przy wejściu), dostaje instrukcję i wskazówki. Zadaniem będzie odszukanie dachówek i zebranie unikalnych pieczątek z owadami. Wskazówką będą dachówki z namalowanymi molami książkowymi. Przy każdej czuwać będzie urocza Strażniczka Tajemnicy.

Zebranie pieczątek to pierwszy, najłatwiejszy poziom gry. Są i dwa trudniejsze. Drugim poziomem są specjalne zadania do wykonania. Oprócz zagadki będzie zadanie wykonania sobie zdjęcia w tajemnym miejscu. Przyda się telefon komórkowy, dobrze jeśli będzie miał mobilny internet, bo wtedy potwierdzenie wykonania będzie można umieścić na Facebooku.

I trzeci poziom zadania. Na karcie znajduje się kod QR z polami do zamalowania ołówkiem . Na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej ukrytych jest kilka dachówek z namalowanymi molami. Trzeba je odszukać. Przy każdej należy wykonać zadanie lub rozwiązać zagadkę o różnym poziomie trudności. Rozwiązanie zagadki pozwoli poprawnie zamalować odpowiedzenie pola w kodzie QR. Dopiero gdy wszystkie zagadki zostaną poprawnie rozwiązane a odpowiednie pola kodu QR zamalowane, można będzie z wykorzystaniem telefonu odczytać hasło rozwiązania. Zaleca się wcześniej na swoim telefonie zainstalować bezpłatny program do czytania kodów QR (osoby nie posiadające własnego telefonu czy tabletu będą mogły skorzystać ze sprzętu w bibliotece). Podając hasło, będące rozwiązaniem zagadki oraz pokazując poprawnie wypełniony Kod QR z lukami, można będzie otrzymać nagrodę. 

Po nagrodę trzeba się zgłosić do Pierwszej Strażniczki Tajemnicy. Tam, gdzie był początek gry.

środa, 23 sierpnia 2017

Europejska Noc Naukowców


Już 29 września 2017 r. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zapraszają na kolejną edycję Europejskiej Nocy Naukowców w Miasto Olsztyn. Przeżyj z nami tę naukową przygodę i daj się zainspirować!

Wstęp na wszystkie zajęcia i pokazy jest bezpłatny.

piątek, 18 sierpnia 2017

Co było w puszkach?Dla tych, którzy ciekawi są zawartości tajemniczych puszek. Można porównać ze swoimi hipotezami. I kontynuować dyskusję o metodach naukowych i powolnym dochodzeniu do "prawdy".

Stanisław Czachorowski

Relacje z uczniowskich badań

Uczestnicy warsztatów Nauka w puszce [link] [link] otrzymali na koniec zadanie - przygotowanie sprawozdania. Czym jest nauka (naukowa metodologia poznawania świata).

Młodzież potraktowała polecenie bardzo odważnie, dokonując własnych i swobodnych interpretacji hasła "raport naukowy". Kto wie... może gdy oni dorosną, układ publikacji naukowej będzie zupełnie inny niż obecnie? Może właśnie będzie mocno zakotwiczony w kulturze obrazu?

O nauce i poznawaniu świata w wersji filmowej opowiada Nina:

Maciek z kolei przygotował najpierw komiks... następnie luźną odręczną notatkę...
Dodaj napis

A w finale sprawozdanie, wzorując się na materiałach odnalezionych w zasobach internetu:źródło: http://www.nomada.edu.pl/2017/03/sprawozdania-sprawozdania.html

środa, 9 sierpnia 2017

Nurkowanie na rafach koralowych... w zasięgu ręki (ucha i oka)


W niedzielne popołudnie (20 sierpnia) Stacja Hydrobiologiczna Mikołajki Instytutu Nenckiego PAN zaprasza na "Podróże Przyrodnicze" z dr Maciejem Karpowiczem z Uniwersytetu w Białymstoku, który opowie o nurkowaniach na rafach koralowych świata oraz o bogactwie przyrody tych unikalnych i bajecznie kolorowych ekosystemów morskich. Prelekcji towarzyszyć będzie pokaz sprzętu nurkowego.

więcej: https://www.facebook.com/events/932649536873679/

piątek, 28 lipca 2017

Konkurs na scenariusz zajęć lekcyjnych o płazach


W imieniu Białowieskiego Parku Narodowego pragnę serdecznie zaprosić do udziału w Konkursie, którego tematyka dotyczy płazów. Konkurs polega na opracowaniu scenariusza zajęć o zwierzętach tej ważnej gromady, tym samym promuje ich ochronę. Serdecznie zapraszamy, szczegóły w załącznikach. Termin nadsyłania prac mija dnia 15 sierpnia, więc tym bardziej serdecznie zapraszam do naszego Konkursu!!!

Hanna Szmidt


Regulamin konkursu1. Organizatorem Konkursu jest Białowieski Park Narodowy.

2. Konkurs adresowany jest do: nauczycieli, edukatorów, studentów, członków: stowarzyszeń,  organizacji przyrodniczych
i ekologicznych oraz wszystkich innych zainteresowanych.

3. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie konspektu zajęć o tematyce dotyczącej płazów dla wybranego etapu kształcenia.

4. Cele Konkursu: zachęcenie nauczycieli do opracowania własnych scenariuszy zajęć wyzwalających aktywność uczniów, popularyzujących wiedzę o płazach, ich rolę w przyrodzie i życiu człowieka.

5. Jeden uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 autorskie scenariusze.
Dopuszczalne są prace opracowane w zespołach (zastrzegamy, że w przypadku zespołu przysługuje tylko jedna nagroda rzeczowa).

6. Temat pracy - konspektu powinien dotyczyć: biologii, ekologii, zagrożeń lub ochrony płazów (przykładowe zagadnienia zamieszczone w punkcie 15 regulaminu).

7. Prace w formie wydruku w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej (np. na płycie CD lub przesłane na adres e-mailowy: hanna.schmidt@bpn.com.pl zapisane jako dokument programu Word 97-2003) należy dostarczyć na adres:
Białowieski Park Narodowy
ul. Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
z dopiskiem: „Te co skaczą i kumkają ochrony się domagają.

8. Na odwrocie pracy należy zamieścić kartę informacyjną z danymi uczestnika: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon kontaktowy, e-mail, nazwę i adres placówki lub instytucji, jeśli taką reprezentuje uczestnik.

9. Kryteria oceny prac:
zgodno
ść treści konspektów z tematem konkursu oraz zgodność opracowania konspektu z zawartymi poniżej wytycznymi.
    
Wytyczne/ wymagane elementy/ konspektu lekcyjnego:

 • Temat
 • Autor/autorzy
 • Kategoria wiekowa, dla której konspekt jest przeznaczony
 • Czas zajęć (czas realizacji lekcji z wykorzystaniem konspektu – ilość jednostek lekcyjnych)
 • Cele zajęć w zakresie: wiadomości, umiejętności i postaw
 • Metody
 • Formy pracy
 • Środki dydaktyczne
 • Przebieg zajęć (etap wprowadzenia, etap realizacji, etap utrwalenia)
 • Załączniki (w tym np. propozycja zadań z informacją odnośnie ilustracji, które powinny znaleźć się w konspekcie, instrukcje, karty pracy, opis gier, zabaw edukacyjnych)
 • Bibliografia
 • Dodatkowo (jeśli Autor uzna za zasadne): Słowniczek trudnych pojęć

10. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w wersji drukowanej, nie zamieszczone w Internecie i nie zgłoszone do innych konkursów.

11. Terminy obowiązujące w konkursie:
 • złożenie  prac – w formie papierowej i elektronicznej  do 14 sierpnia 2017 roku (data wpływu do siedziby Organizatora),
 • ogłoszenie wyników konkursu na stronie: www.bpn.com.pl do 31 sierpnia  2017 roku,
 • powiadomienie nagrodzonych i wyróżnionych.  

12. Uwagi końcowe:
 • przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych i dyplomów,  prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawnictwie „Te co skaczą i kumkają ochrony się domagają - organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji i reprodukcji tych prac w wydawnictwach BPN  i środkach masowego przekazu oraz przetwarzania  danych osobowych autorów prac (po ogłoszeniu wyników autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają stosowne formularze z oświadczeniem odnośnie wykorzystania pracy w publikacjach Białowieskiego Parku Narodowego, o którego wypełnienie zostaną poproszeni).
  Białowieski Park Narodowy nie ponosi kosztów przesłania i dor
  ęczenia prac konkursowych.

13. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie konkursu.


ORGANIZATOR Białowieski Park Narodowy
Koordynator:  Hanna Schmidt, starszy specjalista ds. edukacji
Białowieski Park Narodowy
ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
e-mail: hanna.schmidt@bpn.com.pl tel: 85 682 97 33

15. Przykładowe zagadnienia  konspektów lekcyjnych:

·         charakterystyka przedstawicieli gromady płazów
·         cykl roczny płazów na wybranych przykładach
·         biologia, ekologia płazów: cykl dobowy zwierzęcia, cechy umożliwiające zdobywanie pokarmu
·         aktualnie stosowana ochrona płazów
·         sieć troficzna w ekosystemie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę płazów w utrzymaniu równowagi ekosystemu 
·         czynniki wpływające na liczebność populacji na przykładzie wybranych gatunków płazów

·      żne formy ochrony przyrody i metody ochrony zwierząt – z przykładowymi gatunkami objętymi tę formą ochrony ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli gromady płazów

piątek, 14 lipca 2017

Wnioski z ewaluacji projektu


Z przedstawionych w opracowaniu ewaluacyjnym danych szczególnie interesujące wydają się trzy obszary (pełna wersja raportu, plik pdf).

   Młodzi ludzie pragną łączyć naukę z działaniem. Przeprowadzanie eksperymentów to najbardziej pożądany element całego projektu, niezależnie od wieku uczestników. Nauka przez działanie to model, którego oczekują wszyscy zaangażowani w ten projekt. Być może wynika to z faktu, że wciąż niewielkie możliwości działania dają szkolne pracownie przyrodnicze. Tym samym projekt odpowiedział na potrzebę realizacji działań niemożliwych w warunkach szkolnych.
      Zadziwiająco niski jest poziom zainteresowania osobą naukowca i jego pracą. To zaskoczyło nawet autorów narzędzi ewaluacyjnych. Szukając przyczyn tego stanu rzeczy chcemy się pokusić o pewną hipotezę. Kultura popularna, w której funkcjonują dzieci i młodzież, odeszła ostatnimi czasy od popularyzowania postaci “szalonego naukowca”, który będąc osobą często nieporadną życiowo tworzy wynalazki zmieniające świat. Starsze pokolenia, które wychowały się choćby na komiksach Papcia Chmiela, czy filmowych hitach w stylu Powrót do przyszłości lub Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki, zwykle fascynowała postać naukowca i tego, czym się zajmuje. Można więc pomyśleć, że autorzy gier komputerowych czy filmów animowanych nie sięgają już chętnie po takiego bohatera. Tym samym obca jest dzieciom fascynacja jego osobą i pracą.

       I wreszcie, potwierdzenie w tych badaniach znalazła koncepcja człowieka Johana Huizingi, czyli słynna figura homo ludens (człowieka bawiącego się). Wprawdzie zarówno nauczyciele, jak i rodzice oraz naukowcy zdają sobie sprawę, że nauka poprzez zabawę jest istotna dla dzieci i młodzieży, ale sami niechętnie przyznają temu elementowi odpowiednią rangę. W ankiecie wstępnej, badającej oczekiwania, dzieci i młodzież umieszczały dobrą zabawę na drugim miejscu. W ankiecie cząstkowej, realizowanej już w trakcie trwania projektu, element ten zajmował dalsze miejsce. Wprawdzie w ewaluacji końcowej ten element wciąż zajmuje wysokie miejsce, jednak wydaje się, że mógł w trakcie trwania projektu bardziej dominować. Szczególnie rzuca się w oczy niedocenianie tego elementu w kontekście działań skierowanych do młodzieży. Nauczycielskie odpowiedzi uplasowały element zabawy na ostatnim miejscu (sic!), gdy tymczasem odpowiedzi młodzieży dawały temu elementowi bardzo wysokie miejsce. Podobnie nie docenili tego elementu naukowcy. I to chyba najważniejszy wniosek. Jeśli o nim zapomnimy, żadne zjazdy, konferencje, dysputy, innowacje nie wpłyną na trwałą zmianę polskiej oświaty. Nie możemy sobie pozwolić na niedocenianie zabawy w procesie przyswajania wiedzy.

Julia Karczewska