Regulaminy

Do pobrania na stronie: http://bip.uwm.edu.pl/node/6205
Załącznik
 do Zarządzenia nr 78/2018
Rektora UWM w Olsztynie
 z dnia 1 października 2018 roku

               
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
nr WND-POWR.03.01.00-00-U145/17
 pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0”
umowa o dofinansowanie projektu nr WND-POWR.03.0.00-00-U145/17-00

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.       Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie określającym zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POWR.03.01.00-00-U145/17 pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0”.
2.       Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2, który na potrzeby projektu nawiązał formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji - Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą 00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 10 (umowa partnerska z dn. 09.07.2018 r.).
3.       Projekt jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
4.       Projekt dofinansowany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy nr WND-POWR.03.0.00-00-U145/17-00.
5.       Celem głównym projektu jest rozwój oferty Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie realizacji trzeciej misji uczelni, jako forum aktywności społecznej poprzez opracowanie programów edukacyjnych i realizację działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych 6-10 lat i 11-16 lat (ponad 50% ze środowisk wiejskich) służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji  kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
6.       Projekt dotyczy rozwoju wśród dzieci i młodzieży kompetencji z zakresu: umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się i pracy zespołowej. Działania w projekcie zostały tak zaplanowane, aby sprzyjały poznawaniu środowiska akademickiego i uczelni oraz integrowały lokalną społeczność wokół Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie.
7.       Działania edukacyjne w ramach projektu będą realizowane w cyklu semestralnym roku szkolnego i akademickiego przez 3 semestry: zimowy 2018/2019, letni 2018/2019, zimowy 2019/2020.
8.       Biuro projektu znajduje się w siedzibie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 9 (Stara Kotłownia) i jest czynne: poniedziałek – piątek, godz. 9.00-14.00.
9.       Do postępowania regulowanego niniejszym Regulaminem nie stosuje się przepisów ustawy ,,Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)’’.

§ 2
DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1.       Regulamin – niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POWR.03.0.00-00-U145/17 pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0”, umowa o dofinansowanie projektu nr WND-POWR.03.0.00-00-U145/17-00. Regulamin oraz pozostałe dokumenty dotyczące Projektu można otrzymać w Biurze Projektu lub pobrać ze strony internetowej UWM http://wbib.uwm.edu.pl/ oraz strony projektu http://uniwersytetmo.blogspot.com/
2.       Projekt - projekt nr WND-POWR.03.0.00-00-U145/17 pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0”,
3.       Kandydat – uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjalnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego deklarujący chęć udziału w projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie;
4.       Uczestnik Projektu – uczeń zakwalifikowany do udziału w Projekcie, która spełnia określone kryteria kwalifikacji do udziału w Projekcie, biorący udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych w ramach Projektu;
5.       Szkoła – szkoła podstawowa lub gimnazjalna z terenu województwa warmińsko-mazurskiego biorąca udział w Projekcie;
6.       UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2, Beneficjent Projektu;
7.       CEO - Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą 00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 10,  podmiot działający na rzecz edukacji, z którym UWM nawiązał formalną współpracę na rzecz realizacji Projektu (umowa partnerska z dn. 09.07.2018 r.);
8.       Wsparcie – działania podejmowane przez UWM i CEO na rzecz Uczestników Projektu w ramach Projektu;
9.       Kierownik Projektu – osoba sprawująca nadzór merytoryczny nad realizacją programu zajęć w ramach Projektu oraz zarządzająca Projektem;
10.   Komisja Rekrutacyjna – komisja powołana w celu przeprowadzenia kwalifikacji Uczestników Projektu, tworzona przez pracowników UWM i CEO zaangażowanych w prace Biura Projektu;
11.   Grupa Sterująca – zespół pracowników UWM i CEO odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowością zarządzania Projektem oraz nad pracą Biura Projektu. Skład GS: prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM (WBiB), dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) UWM, Kierownik Projektu (osoby po stronie UWM), dyrektor Działu Programy edukacji obywatelskiej, europejskiej, ekonomicznej i wczesnoszkolnej (po stronie CEO);
12.   Biuro Projektu – zespół pracowników UWM i CEO odpowiedzialnych za zarządzanie i bieżącą realizację Projektu. Minimalny skład BP: Kierownik Projektu, Specjalista ds. kompetencji kluczowych mat.-przyr. i rozwiązywania problemów, specjalista ds. organizacji działań edukacyjnych (osoby po stronie UWM) oraz specjalista ds. metodyki uczenia i nauczania, specjalista ds. publikacji, cyfryzacji i upowszechniania materiałów dydaktycznych i moderator kursu e-learningowego (osoby po stronie CEO).
13.   Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a;
14.   SL2014 - aplikacja główna centralnego systemu informatycznego;

§ 3
UCZESTNICY PROJEKTU
1.       Wsparcie w Projekcie skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-10 lat i 11-16 lat, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.       Wsparcie w Projekcie adresowane jest do co najmniej 50% uczniów szkół zamieszkujących tereny wiejskie oraz co najmniej 2% uczniów z niepełnosprawnością.
3.       Łączna liczba uczniów objętych wsparciem w Projekcie wynosi 610 osób.
4.       Wsparciem zostaną objęci uczniowie ze szkół z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które na etapie rekrutacji prowadzonej w ramach Projektu zadeklarują chęć przystąpienia do Projektu, motywując ją potrzebą doskonalenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów. Ze szkołami, które zadeklarują chęć współpracy zawarte zostanie porozumienie o współpracy w ramach Projektu.
5.       Przystąpienie ucznia do Projektu ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
6.       Odpowiedzialność za stworzenie listy uczniów, zainteresowanych udziałem w Projekcie (zadanie pn. „Stacjonarny i Latający Uniwersytet Młodych Odkrywców”) spoczywa na Szkołach, deklarujących chęć przystąpienia do Projektu. Szkoły, na etapie tworzenia listy uczniów zainteresowanych udziałem w Projekcie, winny uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział niepełnoletnich uczniów w Projekcie oraz zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez UWM i CEO w ramach zadań projektu: rekrutacji, statystyki, sprawozdawczości oraz komunikacji.
7.       Kandydat deklaruje chęć uczestnictwa w Projekcie składając wypełniony i podpisany przez siebie oraz rodzica lub prawnego opiekuna formularz zgłoszeniowy. Podpis rodzica lub prawnego opiekuna Kandydata na formularzu zgłoszeniowym jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody rodzica lub prawnego opiekuna Kandydata na przystąpienie ucznia do Projektu.

§ 4
FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE
1.    Wsparcie w ramach Projektu będzie realizowane w ramach następujących zadań:

1)      Zadanie pn. „Stacjonarny i Latający Uniwersytet Młodych Odkrywców” -  działania dydaktyczne dla uczniów w wieku 6-10 i 11-16 lat rozwijające u nich kompetencje matematyczno-przyrodnicze, rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się i umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, w tym realizacja zajęć:

a)   Semestralny cykl zajęć stacjonarnych na uczelni (spotkanie inaugurujące i podsumowujące, warsztaty badawcze stacjonarne w małych grupach do  10 osób, realizowane w semestrach: zimowy 2018/2019, letni 2019, zimowy 2019/2020 łącznie dla 180 osób,  łącznie 6 warsztatów w semestrze)  

b)      Kawiarnia Naukowa (łącznie 6 spotkań);

c)       Otwarty kurs e-learningowy z webinariami i wideokonferencjami naukowców w zakresie realizacji projektów badawczych, kończący się szkolnymi projektami badawczymi i konsultacjami on-line (łącznie 3 kursy dla 100 osób);

d)      Uniwersytecki Festiwal Nauki (Noc Biologów) styczeń 2019 r., styczeń 2020 r.

e)      Obóz Naukowy Młodego Odkrywcy (Letni Uniwersytet), lipiec - sierpień 2019 r. (łącznie 30 osób).

2)      Zadanie pn. „Biblioteka Młodych Odkrywców” - tworzenie otwartych zasobów wspierających działania edukacyjne dla uczniów w wieku 6-10 i 11-16 lat rozwijających u nich kompetencje matematyczno-przyrodnicze, rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się i umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, w tym opracowanie i upublicznienie poprzez strony internetowe:

a)       Scenariusze eksperymentów/ zajęć do realizacji w szkołach (wraz z instrukcjami) – 24 szt.

b)      Otwarty kurs online przygotowujący do realizacji w szkołach projektów badawczych – 1 szt.

c)       Materiały filmowe – webinaria, wideokonferencje, pokazy eksperymentalne, szkolne festiwale nauki – 8 szt.

d)      Dobre praktyki z zakresu rozwoju kompetencji uczenia się, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz kompetencji matematyczno-przyrodniczych – 36 szt.

2.       W ramach wsparcia, o którym mowa w pkt. 1 ust. 2), każdy Uczestnik Projektu może skorzystać z więcej niż jednego rodzaju wsparcia.
3.       Podczas realizacji zajęć uwzględniona zostanie problematyka związana z równością szans mężczyzn i kobiet, niedyskryminacji, dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Wszyscy Uczestnicy Projektu bez względu na płeć i niepełnosprawność w równym stopniu będą zachęcani do aktywności na zajęciach, wypowiedzi, formułowania uwag, wyrażania swoich opinii i poglądów.
4.       Prowadzący zajęcia dokonają oceny wzrostu kompetencji uczniów na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczestników przez osoby prowadzące zajęcia: rozwiązań zadań problemowych zaplanowanych do realizacji na zajęciach oraz pracy samodzielnej.
5.       Zajęcia edukacyjne w Projekcie zostaną przygotowane i przeprowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną i naukowo-techniczną UWM, w ramach rozwoju trzeciej misji uczelni oraz osoby zaangażowane w pracę na rzecz Projektu przez CEO. Osoby prowadzące zajęcia w Projekcie posiadały będą odpowiednie kompetencje i doświadczenie w przygotowaniu oraz realizacji zajęć w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, w tym przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym zajęć wśród dzieci oraz młodzieży.
6.       Każdy Uczestnik Projektu otrzyma materiały niezbędne do efektywnego udziału w zajęciach, na które został zakwalifikowany.
7.       Zajęcia stacjonarne w ramach Projektu odbywały się będą w salach UWM, przystosowanych do realizacji zaplanowanych zajęć i wyposażonych w niezbędne zaplecze sprzętowe i aparaturowe.

§ 5
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
1.       Rekrutacja do udziału w Projekcie przeprowadzana będzie wśród uczniów za pośrednictwem Szkół, które na etapie rekrutacji zadeklarują chęć przystąpienia do Projektu, a także uzupełniająco indywidualnie wśród rodziców w odniesieniu do udziału w Kawiarni Naukowej, otwartego kursu e-learningowego z webinariami, Uniwersyteckiego Festiwalu Nauki oraz letniego Obozu Naukowego Młodego Odkrywcy. Ze Szkołami, których uczniowie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie zawarte zostanie porozumienie o współpracy w ramach Projektu.
2.       Oferta Projektu skierowana jest do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Szkoły kwalifikowane będą do Projektu wg następujących preferencji:
  1. szkoły zgłaszające udział w Projekcie uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i małe miasta               (do 50 tys. mieszkańców)
  2. szkoły zgłaszające udział w Projekcie uczniów z niepełnosprawnością;
  3. wyniki egzaminów gimnazjalnych  z 2016 i 2017 r. (dot. wyłącznie szkół gimnazjalnych, preferencja szkół z gmin i powiatów o niższych wynikach egzaminów z przedmiotów przyrodniczych);
  4. szkoły w których pracują nauczyciele sprawujący wcześniej funkcje opiekunów szkolnych projektów badawczych, klubów młodego odkrywcy;
  5. szkoły deklarujące wybór więcej niż jednej formy wsparcia.
3.       Rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
4.       Rekrutacja uczniów do udziału w Projekcie prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria formalne:
a)       status ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego,
b)      wiek ucznia: 6-10 lat i 11-16 lat w chwili zgłoszenia do udziału w Projekcie
c)       zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział ucznia w Projekcie.
5.       O przystąpienie do Projektu mogą ubiegać się wszyscy uczniowie bez względu na płeć, wyniki w nauce, niepełnosprawność czy profil kształcenia. Niemniej ustanawia się preferencje rekrutacji uczniów do Projektu, wskazane w ust. 2 pkt. a-b.
6.       W przypadku wyczerpania miejsc w danym rodzaju wsparcia, szkołom zaproponowane będą inne formy wsparcia z jeszcze wolnymi miejscami.
7.       Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne na terenie Szkół deklarujących chęć udziału w Projekcie do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
8.       Rekrutacja na Semestralny cykl zajęć stacjonarnych na uczelni prowadzona będzie oddzielnie na każdy z trzech zaplanowanych w Projekcie semestralnych cykli wsparcia, tj.:
a)       zimowy 2018/2019 – rekrutacja w terminie: wrzesień – październik 2018 r.
b)      letni 2018/2019 - rekrutacja w terminie:  luty 2019 r.
c)       zimowy 2019/2020 - rekrutacja w terminie: wrzesień 2019 r.
9.       Rekrutacja na Obóz Naukowy Młodego Odkrywcy (Letni Uniwersytet) prowadzona będzie w czerwcu 2019 r.
10.   Rekrutacja uzupełniająca oraz rekrutacje na: Kawiarnię Naukową, Otwarty kurs e-learningowy z webinariami i wideokonferencjami, Uniwersytecki Festiwal Nauki (Noc Biologów) prowadzona będzie w terminach podanych na internetowych stronach Projektu (http://uniwersytetmo.blogspot.com/, http://wbib.uwm.edu.pl/ - zakładka).
11.   Informacja o rozpoczęciu rekrutacji do każdego Semestralnego cyklu zajęć stacjonarnych na uczelni zostanie upowszechniona, min. poprzez publikację ogłoszoną, m.in. na stronie internetowej Projektu (http://uniwersytetmo.blogspot.com/), blogu i profilu Facebook Projektu oraz wysyłkę zaproszenia pocztą elektroniczną do Szkół Podstawowych (w tym z oddziałami gimnazjalnymi) i Szkół Gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego.
12.   Komunikacja dotycząca rekrutacji do Projektu prowadzona jest z Biurem Projektu telefonicznie i drogą e-mail.
13.   Kwalifikacja Uczestników Projektu odbędzie się na podstawie złożonych w podpisanej wersji papierowej formularzy zgłoszeniowych. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr  1 do niniejszego Regulaminu.
14.   Kandydat musi wyrazić wolę przystąpienia do Projektu wypełniając czytelnie formularz zgłoszeniowy. Formularz musi być podpisany przez Kandydata i jego rodzica lub prawnego opiekuna.
15.   Złożenie podpisu Kandydata i rodzica lub opiekuna prawnego pod formularzem zgłoszeniowym jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego zapisów.
16.   Przedstawiciel ustawowy, tj. rodzic lub opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z podpisania formularza zgłoszeniowego. Odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego formularza zgłoszeniowego będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału ucznia w Projekcie.
17.   Za dostarczenie formularzy zgłoszeniowych do Biura Projektu w terminach rekrutacji wskazanych w ust. 7 odpowiada Dyrekcja Szkoły. Dyrekcja Szkoły przygotowuje zbiorczą, podpisaną imienną listę Kandydatów z kierowanej placówki oświatowej wraz z deklaracją uwzględnienia w realizowanym przez uczniów programie zajęć szkolnych uczestnictwa podopiecznych w Projekcie oraz wyraża zgodę na udział uczniów w Projekcie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
18.   Formularze zgłoszeniowe i dokumenty wymagane od Dyrekcji Szkoły o których mowa w ust. 14 złożone po terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.
19.   Jedna Szkoła może zgłosić chęć uczestnictwa w więcej niż jednym cyklu wsparcia w Projekcie, o którym mowa w ust. 7. Jeden Uczestnik Projektu może skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia.
20.   Nadzór na realizacją form wsparcia w ramach Projektu oraz rekrutacją Uczestników Projektu sprawuje Kierownik Projektu.

§ 6
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI
1.       Kwalifikacji Uczestników Projektu dokona 3-osobowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Prorektora ds. kształcenia i studentów UWM w skład której wejdą: Kierownik Projektu i pozostali członkowie Biura Projektu po stronie UWM.
2.       W procesie wyłonienia Uczestników Projektu w zakresie zadania „Stacjonarny i Latający Uniwersytet Młodych Odkrywców  spośród Kandydatów obowiązywać będą następujące kryteria:
a)       formularz zgłoszeniowy został wypełniony poprawnie oraz podpisany przez Kandydata i jego rodzica lub opiekuna prawnego – kryterium rekrutacyjne formalne,
b)      wiek Kandydata to 6-10 lat i 11-16 lat w chwili zgłoszenia do udziału w Projekcie – kryterium rekrutacyjne formalne,
c)       Kandydat jest uczniem Szkoły i jego dane personalne znajdują się na zbiorczej liście przedstawionej przez Dyrekcję Szkoły,
d)      Szkoła zgłosiła grupy składające się z min. 10 osób, spełniających kryteria rekrutacyjne formalne.
e)      Szkoła zgłosiła grupy z uczniami z terenów wiejskich i z uczniami z niepełnosprawnością (w projekcie przewidziano minimum 50% limitu miejsc dla  uczestnicy z terenów wiejskich oraz co najmniej 2% uczestników stanowić będą osoby z niepełnosprawnością),
3.       W procesie wyłonienia Uczestników Projektu w zakresie zadania Otwarty kurs e-learningowy z webinariami obowiązywać będzie  kryterium zgłoszenia minimum 1 grupy składającej się z 5 uczniów z danej Szkoły.
4.       Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonej przez Szkoły dokumentacji sporządza listę Uczestników Projektu oraz listę rezerwową. Listę rezerwową sporządza się w sytuacji większej liczby uczniów kwalifikujących się do udziału w Projekcie w stosunku do liczby dostępnych miejsc. W przypadku wyczerpania miejsc w danym rodzaju wsparcia, Szkołom zaproponowane będą inne formy wsparcia z jeszcze wolnymi miejscami. Lista Uczestników Projektu zawierać będzie: dane osobowe zakwalifikowanych Kandydatów ze wskazaniem przypisania do form wsparcia przewidzianych w projekcie. Lista rezerwowa sporządzona zostanie w przypadku większej liczby (niż przyjęty w Projekcie limit 610 Uczestników) zgłoszeń uczniów spełniających kryteria rekrutacyjne, ze wskazaniem przypisania do formy wsparcia.
5.       O wynikach rekrutacji decyduje Komisja Rekrutacyjna zatwierdzając listę Uczestników Projektu i listę rezerwową.
6.       Informacje o liście Kandydatów zakwalifikowanych na Uczestników Projektu Komisja Rekrutacyjna przekaże do Dyrekcji Szkół drogą mailową w wersji elektronicznej oraz tradycyjną pocztą w wersji papierowej, w terminie maksymalnie do 14 dni od zakończenia rekrutacji do danego, semestralnego cyklu wsparcia w Projekcie.
7.       Kandydaci, którzy znajdą się na liście Uczestników Projektu, zobowiązani są uzupełnić dokumentację uczestnictwa w Projekcie o poniższe dokumenty podpisane przez ucznia i jego rodzica lub opiekuna prawnego:
a)       deklarację uczestnictwa w projekcie, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
b)      oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, stanowiące odpowiednio załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu,
c)        formularz danych SL2014, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
8.       Dokumentację o której mowa w ust. 7 Dyrekcje Szkół zobowiązani są zebrać od uczniów i dostarczyć na adres i w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną w korespondencji o której mowa w ust. 6.
9.       Uczestnicy Projektu korzystający ze wsparcia w ramach zadania „Stacjonarny i Latający Uniwersytet Młodych Odkrywców” mają  obowiązek wypełnić ankiety kompetencji, które zostaną rozesłane drogą mailową do Dyrekcji Szkół. Ankietę kompetencji wstępnych Uczestnicy Projektu dostarczą poprzez Dyrekcję Szkół do Biura Projektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia się zaplanowanych dla nich zajęć.
10.   Niedopełnienie obowiązku uzupełnienia dokumentacji wskazanej w ust. 7 przez Kandydata zakwalifikowanego do uczestnictwa w Projekcie jest jednoznaczne z jego rezygnacją z udziału w Projekcie. Kandydat zostaje skreślony z listy rankingowej, a na jego miejsce zostaje przyjęty Kandydat z listy rezerwowej.
11.   W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu zgłoszonej minimum 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zajęć do udziału w których uczeń został zakwalifikowany, jego miejsce Komisja Rekrutacyjna zaproponuje uczniowi z listy rezerwowej. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa z listy rezerwowej jest zobowiązany uzupełnić dokumentację uczestnika wskazaną w ust. 7 najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć, do których został zakwalifikowany.
12.   Dokumenty złożone przez Kandydatów i Szkoły nie podlegają zwrotowi.
13.   W przypadku niewypełnienia w trakcie rekrutacji do każdego semestralnego cyklu wsparcia limitu dostępnych miejsc w ramach Projektu, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca wg kolejności zgłoszeń Szkół. Decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej podejmuje Kierownik Projektu po uzgodnieniu z Grupą Sterującą Projektem. Informacje o rekrutacji uzupełniającej zostaną umieszczone na stronie internetowej UWM oraz rozesłane drogą mailową do szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego.
14.   W ramach działań Projektu realizowane będą m.in. nagrania filmowe robione zdjęcia, udostępnianie m.in. na stronach internetowych Projektu. Powyższe wiążę się z przetwarzaniem wizerunku uczniów. Dobrowolna zgoda na przetwarzanie wizerunku uczniów zbierana będzie w formie pisemnej.

§ 7
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1.       Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:
a)       bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych w ramach Projektu do udziału w których został zakwalifikowany,
b)      nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do udziału w zajęciach, zgodnie z założeniami Projektu,
c)       nieodpłatnego wyżywienia w trakcie udziału w zajęciach do których został zakwalifikowany (dot. wyłącznie osób zakwalifikowanych do udziału w Letnim Uniwersytecie)
d)      nieodpłatnego zakwaterowania w trakcie udziału w zajęciach (dot. osób zakwalifikowanych do udziału w Letnim Uniwersytecie),
e)      zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w Projekcie.
2.    Każdy Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
a)       zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
b)      podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie (w imieniu dziecka rodzic lub opiekun prawny),
c)       udostępnienia danych osobowych i danych wrażliwych na potrzeby Projektu,
d)      punktualnego, w wymaganym wymiarze godzin i aktywnego uczestnictwa w zajęciach na które został zakwalifikowany,
e)      potwierdzania obecności na zajęciach poprzez składanie podpisów na listach obecności,
f)        wypełniania i stosowania się do zaleceń, instrukcji i uwag prowadzących zajęcia czy zadań określonych przez przedstawicieli Biura Projektu,
g)       usprawiedliwienia nieobecności,
h)      wypełniania ankiet ewaluacji zajęć w których uczestniczył (przy wsparciu nauczycieli i rodziców lub opiekunów prawnych),
i)        udziału w badaniu wzrostu kompetencji poprzez wypełnienie początkowej i końcowej ankiety oceny wzrostu kompetencji (dotyczy uczestników zadania „Stacjonarny i Latający Uniwersytet Młodych Odkrywców”),
j)        poszanowania mienia udostępnionego mu w trakcie uczestnictwa w Projekcie, w tym dbania o sprzęt, urządzenia i pomoce wykorzystywane podczas realizacji Projektu;
k)       potwierdzenia podpisem odbioru materiałów dydaktycznych i zaświadczenia potwierdzającego ukończenie zajęć,
l)        bieżącego informowania UWM o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie, w tym przekazanie na piśmie lub drogą e-mail na adres Biura Projektu informacji o rezygnacji z udziału w Projekcie,
m)    zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych, nie później niż w terminie do 7 dni od ich zaistnienia,
n)      przedkładania wszelkich dokumentów wymaganych w trakcie i po zakończeniu realizacji Projektu,
o)      zachowania należytej kultury w trakcie udziału w zajęciach w ramach Projektu, w tym odnoszenia się z szacunkiem do innych Uczestników Projektu oraz do osób prowadzących zajęcia.
3.       Dopuszcza się usprawiedliwienie przez rodzica lub opiekuna prawnego nieobecności Uczestnika Projektu  w zajęciach z przyczyn spowodowanych chorobą lub innymi ważnymi sytuacjami losowymi. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest w danej sytuacji przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika Projektu.
4.       W Projekcie dopuszcza się maks. do 20% usprawiedliwionych nieobecności przy korzystaniu przez jednego Uczestnika Projektu z kilku form wsparcia. Nieobecność na zajęciach w wymiarze większym niż 20%, co do zasady, powoduje skreślenie z uczestnictwa w Projekcie i utratę statusu Uczestnika Projektu w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

§ 8
ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie (w przypadku udzielenia wsparcia), możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, wynikających z przyczyn zdrowotnych (np. długotrwała choroba) lub w wyniku indywidualnego zdarzenia losowego, które nie mogło być znane przez Uczestnika Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz, które uniemożliwia dalsze uczestnictwo w Projekcie.
2. Rezygnacja następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, zawierającego stosowne wyjaśnienie powodu przerwania udziału w Projekcie. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie, rodzic lub opiekun prawny ucznia powinien poinformować mailowo lub listownie o tym fakcie UWM na adres Biura Projektu.
3. Uczestnik zobowiązany jest do minimum 80% frekwencji w zajęciach, do udziału w których został zakwalifikowany. W przypadku przekroczenia limitu 20% nieobecności, UWM zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników.
4. UWM może skreślić Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie również w przypadkach:
a) opuszczenia przez Uczestnika Projektu zajęć bez usprawiedliwienia,
b) naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień niniejszego Regulaminu,
c) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas zajęć edukacyjnych,
d) podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych.

5. Uprawnionym do skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu jest Kierownik Projektu.
6. W przypadku skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, pod warunkiem spełnienia zobowiązań wynikających z § 6 ust. 7.
7. Od decyzji Kierownika Projektu, przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Kształcenia i Studentów. Decyzja Prorektora ds. Kształcenia i Studentów jest ostateczna.
8. W przypadku skreślenia, Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu nie może ponownie ubiegać się o zakwalifikowanie w Projekcie.

§ 10
ODWOŁANIA

1. Od negatywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej w sprawie wyników rekrutacji Kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.
2. Odwołanie dotyczące niezakwalifikowania się do Projektu powinno być składane w Biurze Projektu w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.
3. Odwołanie powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również uzasadnienie odwołania.
4. Odwołanie rozpatrywane będzie przez Grupę Sterującą Projektu w terminie 14 dni od dnia złożenia wyniku postępowania odwoławczego Kandydat zostanie powiadomiony pisemnie w drodze decyzji.
5. Decyzja Grupy Sterującej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z programu Operacyjnej Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz przepisy wynikające z innych, właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej UWM, CE oraz w Biurze Projektu.
3. UWM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich podpisania.
4. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.
5. Załączniki do Regulaminu:
1)      Formularz zgłoszeniowy ucznia uczestnictwa w Projekcie
2)      Formularz zgłoszeniowy szkoły uczestnictwa w Projekcie
3)      Szkolna lista kandydatów do uczestnictwa w Projekcie
4)      Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
5)      Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu (w tym danych wrażliwych)
6)      Formularz danych Uczestnika Projektu do systemu SL2014
6.       Do rozpatrywania spraw objętym niniejszym Regulaminem nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm.).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz