niedziela, 8 września 2019

Ogłoszenie naboru na trzeci (i ostatni) cykl zajęć w ramach projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0, semestr zimowy (październik 2019-luty 2020)

Ogłoszenie naboru na trzeci cykl zajęć w ramach projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0, semestr zimowy (październik 2019-luty 2020)


UWM w Olsztynie, w ramach projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 (w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Nr umowy: WND-POWR.03.01.00-00-U145/17-00),

ogłasza nabór na trzeci cykl zajęć, realizowanych w semestrze zimowym (paździenik 2019-luty 2020) w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0.

(więcej o projekcie, oraz o zakresie oferowanych zajęć)

Rekrutacja dzieci i młodzieży prowadzona jest za pośrednictwem ankiety kierowanej do szkół. Oferta skierowana jest do wszystkich szkół w woj. warmińsko-mazurskim.

Zgłoszenie szkoły należy nadsyłać do 30 wrześńia 2019 drogą elektroniczną na adres mailowy: e-mail stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl (dr hab. Stanisław Czachorowski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie, Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn).

Formularz zgłoszeniowy szkoły uczestnictwa w Projekcie: plik PDFplik Word;

Szkoły do realizacji projektu wybrane zostaną wg następujących kryteriów
Kryteria obowiązkowe:
- szkoła w woj. warmińsko-mazurskim;
- deklaracja szkoły o zorganizowaniu przejazdu
- poprawnie wypełnione dokumenty projektowe

Kryteria premiujące (dodatkowe):
- pochodzenie uczniów z terenów wiejskich i małych miasteczek (brane będzie pod uwagę miejsca zamieszkania uczniów) oraz wyniki egzaminów gimnazjalnych z roku 2016 i 2017 (preferowane będą szkoły z gmin i powiatów o niższych wynikach z przedmiotów przyrodniczych);
- udział w wytypowanych klasach uczniów niepełnosprawnych (aby zapewnić udział co najmniej 2% uczniów z niepełnosprawnością).;
- wcześniejszy udział nauczycieli jako opiekunów szkolnych projektów badawczych, klubów młodego odkrywcy,
- deklaracja szkoły o zorganizowaniu szkolnego festiwalu nauki z udziałem przedstawicieli samorządów i rodziców.

Szkoły typujące uczniów do udziału w zajęciach będą musiały uzyskać zgodę rodziców na udział niepełnoletnich uczniów w Projekcie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie dokumenty na stronie: http://wbib.uwm.edu.pl/umo-20/regulaminy

środa, 4 września 2019

Koleje seminarium dla pracowników i nauczycieli (13.09.2019)

Spotkanie seminaryjno-warsztatowe
Olsztyn 13 wrzesień 2019
(godz. 9.00-15.00)

Cele:
  • Poznanie oczekiwań nauczycieli wobec materiałów edukacyjnych np. scenariuszy lekcji/zajęć.
  • Opracowanie kryteriów przydatności scenariusza do wykorzystania w praktyce szkolnej.
  • Uzgodnienie struktury scenariusza uwzględniającej jego przydatność w praktyce szkolnej.
  • Uwzględnianie w scenariuszach kompetencji kluczowych i kompetencji przyszłości.
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy autorami scenariuszy.
Po spotkaniu uczestnik/uczestniczka:
  • Sformułuje realistyczne cele edukacyjne dla ucznia.
  • Sformułuje intrygujący temat zajęć i pytanie kluczowe.
  • Przeanalizuje opracowane materiały pod kątem struktury i możliwości realizacji w warunkach szkolnych.
  • Oceni zgodność proponowanych w scenariuszu treści i aktywności z podstawą programową.
  • Uwzględni w scenariuszach możliwość rozwijania kompetencji kluczowych i kompetencji przyszłości.
Trenerka: Grażyna Skirmuntt

Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalność nauczycielska. Od 1985 r. do 2016 r. nauczycielka biologii, wychowania do życia w rodzinie i przyrody na IV etapie edukacyjnym W latach 2001-2016 doradca metodyczny z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu. Obecnie nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach.

W projekcie "Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0." odpowiadać będzie za redakcję dydaktyczną wypracowanych materiałów.

Autorka i współautorka wielu programów nauczania (w tym 3 programów modelowych nagrodzonych we wszystkich trzech edycjach konkursu organizowanego przez ORE w latach 2010-2012), innowacji pedagogicznych, podręczników, materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (zadania i ćwiczenia dla uczniów, scenariusze lekcji, plany wynikowe, poradniki metodyczne dla nauczycieli) oraz artykułów publikowanych w prasie branżowej (Nowa Era w Szkole, Biologia w szkole, Trendy, Forum – kwartalnik RODN „WOM” w Katowicach).

Życiowa pasja to biologia oraz uczenie siebie i innych, zarówno młodzieży jak i osób dorosłych. Szczególnie ważne miejsce w zainteresowaniach zawodowych zajmuje tematyka wykorzystywania gier w procesie nauczania – uczenia się oraz propagowanie takich strategii i metod pracy, które sprzyjają odkrywaniu przez uczniów i ich nauczycieli własnego potencjału.

Zgłoszenia udziału proszę nadsyłać na adres: stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl 
Liczba miejsc: 15.