środa, 27 grudnia 2017

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

Ogłoszenie otwartego naboru partnera
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie,
Wydział Biologii i Biotechnologii

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460) występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego
  w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 polegającym na utworzeniu Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0 w ramach popularyzacji wiedzy przyrodniczej i budowaniu kapitału wśród młodzieży z woj. warmińsko-mazurskiego oraz uruchomienie projektów badawczych Młodych Odkrywców, poprzez bliski i bezpośredni kontakt z naukowcami i udział w zajęciach, odbywających się w laboratoriach uniwersyteckich. Drugim istotnym celem będzie wypracowanie modelu trwałej współpracy naukowców z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego z samorządami w celu kształcenia dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cele Partnerstwa

Głównym celem Partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu. Partnerstwo wpisuje się
w ogólną strategię rozwoju kapitału naukowego poprzez popularyzację wiedzy przyrodniczej i budowanie kapitału wśród dzieci i młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego. Zamierza się w ramach realizacji planowanego zadania wzmacnianie istniejących klubów młodych odkrywców i powołanie kawiarni naukowych Młodych Odkrywców, poprzez bliski
i bezpośredni kontakt z naukowcami jak również zachęcanie dzieci i młodzieży do brania  czynnego udział w zajęciach, odbywających się w laboratoriach uniwersyteckich. Drugim istotnym celem działania będzie wypracowanie modelu trwałej współpracy naukowców
z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z jednostkami samorządowymi w celu kształcenia dzieci i młodzieży szkolnej przy współpracy z nauczycielami.

Udział Partnera w projekcie będzie polegał na:

1. Współpracy przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17.
2. Zorganizowaniu spotkań merytorycznych zespołu:
a) koordynatorów, ekspertów i trenerów służące wypracowywaniu materiałów, metodologii
i strategii komunikacyjno-promocyjnych, współpracy z samorządami (1 dniowe spotkanie - 8 godzin dydaktycznych w każdym semestrze realizacji projektu dla grupy do 10 osób)
b) spotkania z poznawaniem nowych technologii, tematów eksperckich i innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych w zakresie kształcenia kompetencji matematyczno-przyrodniczych  (1 dniowe spotkanie - 8 godzin dydaktycznych w każdym semestrze realizacji projektu dla grupy do 10 osób.
Łącznie: 4 spotkania zespołu organizacyjnego oraz 4 spotkania uczące (merytoryczne).
3. Współpracy przy opracowaniu i realizacji zajęć dla uczniów:
a) ścieżka UNIWERSYTET MŁODYCH ODKRYWCÓW: cztery semestralne cykle zajęć
z uczniami na uniwersytecie (od 6 do 8 spotkań wraz z inauguracją i uroczystym podsumowaniem) – 1 semestr: 6 warsztatów x 3 godziny dydaktyczne x 6 grup x 10 osób;
2 spotkania wspólne,
b) ścieżka WARSZTAT MŁODYCH ODKRYWCÓW (minimum 1 warsztat wyjazdowy w szkole, dla tych placówek, które nie mogą wziąć udziału w ścieżce UNIWERSYTET MŁODYCH ODKRYWCÓW) – 1 semestr: 2 warsztaty x 3 godziny dydaktyczne x 10 osób 
c) projekty badawcze w szkołach połączone z konsultacjami dla nauczycieli/uczniów  - 1 semestr: 8 grup x 1 projekt badawczy 
d) wideokonsultacje w formie żywej biblioteki: z wezwaniem do działania – 1 semestr: 4 wideokonferencje
e) szkolne festiwale nauki – 1 semestr: 4 festiwale.
Łącznie: 24 warsztaty w ścieżce UMO; 8 warsztatów w ścieżce WMO; 4 spotkania wspólne inaugurujące, 4 spotkania wspólne podsumowujące; 32 projekty badawcze; 16 szkolnych festiwali nauki; 16 wideokonferencji
4. Współpracy przy opracowaniu wsparcia metodycznego i merytorycznego dla nauczycieli
- szkolenia dla nauczycieli: 1 semestr – 2 warsztaty x 8 godzin dydaktycznych x 15 nauczycieli
- metodyczny kurs internetowy dla nauczycieli: 2 kursy x 3 miesiące x 50 uczestników 
- webinaria merytoryczne dla nauczycieli i rodziców; pracowników instytucji: 1 semestr – 2 webinary
Łącznie: 8 warsztatów (64 godziny dydaktyczne) dla 120 nauczycieli; 2 kursy internetowe dla 100 nauczycieli; 8 webinarów dla 400 uczestników.
5. Współpracy przy zorganizowaniu obozu pt. Lato/Zima Młodych Odkrywców Letni/zimowy obóz naukowy dla tych uczniów, którzy nie mogą wziąć udziału w ścieżce UNIWERSYTET MŁODYCH ODKRYWCÓW – 1 semestr – 5 dni x 15 osób 
- Kawiarnie Naukowe w Gminie: konkurs na zaplanowanie i organizację Kawiarni Naukowej w Gminie/Akcję Naukowe Lato w Gminie) we współpracy z samorządami lokalnymi (minigranty na doposażenie) – 4 kawiarnie.
Łącznie: 4 obozy; 20 dni dla 60 osób
6. Uruchomieniu Biblioteki Młodych Odkrywców, poprzez przygotowanie i udostępnienie:
- scenariusze zajęć i eksperymentów – 32 scenariusze zajęć; 32 instrukcje eksperymentów
- filmiki, pokazy, nagrania wideokonferencji – 24 nagrania filmowe
 - dobre praktyki – 48 dobrych praktyk.


Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

Szczegóły: http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/lista-przetargow/zapytania.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz