piątek, 28 lipca 2017

Konkurs na scenariusz zajęć lekcyjnych o płazach


W imieniu Białowieskiego Parku Narodowego pragnę serdecznie zaprosić do udziału w Konkursie, którego tematyka dotyczy płazów. Konkurs polega na opracowaniu scenariusza zajęć o zwierzętach tej ważnej gromady, tym samym promuje ich ochronę. Serdecznie zapraszamy, szczegóły w załącznikach. Termin nadsyłania prac mija dnia 15 sierpnia, więc tym bardziej serdecznie zapraszam do naszego Konkursu!!!

Hanna Szmidt


Regulamin konkursu1. Organizatorem Konkursu jest Białowieski Park Narodowy.

2. Konkurs adresowany jest do: nauczycieli, edukatorów, studentów, członków: stowarzyszeń,  organizacji przyrodniczych
i ekologicznych oraz wszystkich innych zainteresowanych.

3. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie konspektu zajęć o tematyce dotyczącej płazów dla wybranego etapu kształcenia.

4. Cele Konkursu: zachęcenie nauczycieli do opracowania własnych scenariuszy zajęć wyzwalających aktywność uczniów, popularyzujących wiedzę o płazach, ich rolę w przyrodzie i życiu człowieka.

5. Jeden uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 autorskie scenariusze.
Dopuszczalne są prace opracowane w zespołach (zastrzegamy, że w przypadku zespołu przysługuje tylko jedna nagroda rzeczowa).

6. Temat pracy - konspektu powinien dotyczyć: biologii, ekologii, zagrożeń lub ochrony płazów (przykładowe zagadnienia zamieszczone w punkcie 15 regulaminu).

7. Prace w formie wydruku w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej (np. na płycie CD lub przesłane na adres e-mailowy: hanna.schmidt@bpn.com.pl zapisane jako dokument programu Word 97-2003) należy dostarczyć na adres:
Białowieski Park Narodowy
ul. Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
z dopiskiem: „Te co skaczą i kumkają ochrony się domagają.

8. Na odwrocie pracy należy zamieścić kartę informacyjną z danymi uczestnika: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon kontaktowy, e-mail, nazwę i adres placówki lub instytucji, jeśli taką reprezentuje uczestnik.

9. Kryteria oceny prac:
zgodno
ść treści konspektów z tematem konkursu oraz zgodność opracowania konspektu z zawartymi poniżej wytycznymi.
    
Wytyczne/ wymagane elementy/ konspektu lekcyjnego:

 • Temat
 • Autor/autorzy
 • Kategoria wiekowa, dla której konspekt jest przeznaczony
 • Czas zajęć (czas realizacji lekcji z wykorzystaniem konspektu – ilość jednostek lekcyjnych)
 • Cele zajęć w zakresie: wiadomości, umiejętności i postaw
 • Metody
 • Formy pracy
 • Środki dydaktyczne
 • Przebieg zajęć (etap wprowadzenia, etap realizacji, etap utrwalenia)
 • Załączniki (w tym np. propozycja zadań z informacją odnośnie ilustracji, które powinny znaleźć się w konspekcie, instrukcje, karty pracy, opis gier, zabaw edukacyjnych)
 • Bibliografia
 • Dodatkowo (jeśli Autor uzna za zasadne): Słowniczek trudnych pojęć

10. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w wersji drukowanej, nie zamieszczone w Internecie i nie zgłoszone do innych konkursów.

11. Terminy obowiązujące w konkursie:
 • złożenie  prac – w formie papierowej i elektronicznej  do 14 sierpnia 2017 roku (data wpływu do siedziby Organizatora),
 • ogłoszenie wyników konkursu na stronie: www.bpn.com.pl do 31 sierpnia  2017 roku,
 • powiadomienie nagrodzonych i wyróżnionych.  

12. Uwagi końcowe:
 • przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych i dyplomów,  prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawnictwie „Te co skaczą i kumkają ochrony się domagają - organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji i reprodukcji tych prac w wydawnictwach BPN  i środkach masowego przekazu oraz przetwarzania  danych osobowych autorów prac (po ogłoszeniu wyników autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają stosowne formularze z oświadczeniem odnośnie wykorzystania pracy w publikacjach Białowieskiego Parku Narodowego, o którego wypełnienie zostaną poproszeni).
  Białowieski Park Narodowy nie ponosi kosztów przesłania i dor
  ęczenia prac konkursowych.

13. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie konkursu.


ORGANIZATOR Białowieski Park Narodowy
Koordynator:  Hanna Schmidt, starszy specjalista ds. edukacji
Białowieski Park Narodowy
ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
e-mail: hanna.schmidt@bpn.com.pl tel: 85 682 97 33

15. Przykładowe zagadnienia  konspektów lekcyjnych:

·         charakterystyka przedstawicieli gromady płazów
·         cykl roczny płazów na wybranych przykładach
·         biologia, ekologia płazów: cykl dobowy zwierzęcia, cechy umożliwiające zdobywanie pokarmu
·         aktualnie stosowana ochrona płazów
·         sieć troficzna w ekosystemie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę płazów w utrzymaniu równowagi ekosystemu 
·         czynniki wpływające na liczebność populacji na przykładzie wybranych gatunków płazów

·      żne formy ochrony przyrody i metody ochrony zwierząt – z przykładowymi gatunkami objętymi tę formą ochrony ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli gromady płazów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz