środa, 28 lutego 2018

Otwarte Laboratorium 2017 - czyli coś dla licealistów


Pod koniec ubiegłego roku złożyliśmy wniosek na grant do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach upowszechniania nauki. Czekamy na wyniki konkursu. Jeśli decyzja będzie pozytywna, to będziemy mieli mało czasu na nabór chętnych szkół i uczniów z liceów. Zaglądajcie więc na nasz było by być szybko i dobrze poinformowanym.Planowany termin: 1.04.2017 – 30.06.2017 r.


Otwarte Laboratorium 2017 ma na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk biologicznych, promocję nauki, w szczególności nauk biologicznych, z podkreśleniem wartości aplikacyjnej, wśród społeczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego a poprzez internet także całego kraju. Jest również promocją uczelni oraz instytucji zajmujących się przyrodą w regionie jak również podkreśleniem znaczenia nauk biologicznych w rozwoju gospodarczym (biogospodarka). Pokazywane będą także przykłady współpracy nauki i gospodarki w zakresie nauk biologicznych.

Zasięg regionalny: woj. warmińsko-mazurskie oraz północne powiaty woj. mazowieckiego. Poprzez internet z przekazem docierać będziemy znacznie szerzej. Analiza odwiedzić stron internetowych w latach ubiegłych wskazuje, że treści upowszechniające naukę, realizowane przez Wydział Biologii i Biotechnologii, docierają do odbiorów z całej Polski a także z różnych miejsc świata (najpewniej Polonia).

W ofercie merytorycznej Otwartego Laboratorium przeważają aktywizujące formy edukacji, tj. warsztaty i pokazy, wykłady stanowią tylko uzupełnienie. Dodatkowe konsultacje dla uczniów odbywać się będę w formie internetowych wideokonferencji. Podsumowanie zadania odbędzie się w formie konferencji młodych naukowców, w czasie której uczniowie przedstawią własne referaty, stanowiące podsumowanie ich udziału w zajęciach oraz ich osobistych zainteresowań biologicznych. W warstwie koncepcji dydaktycznej w największym stopniu projekt nawiązuje do edukacji pozaformalnej oraz kształcenia ustawicznego.


Konkurs dla licealistów i cykl zajęć pt. „Otwarte laboratorium 2017” to rozszerzona i pogłębiona forma upowszechniania osiągnięć nauk biologicznych, w formie popularnonaukowej,  adresowana do młodzieży licealnej z woj. warmińsko-mazurskiego. Cykl otwartych wykładów realizowanych w różnych szkołach regionu oraz zajęcia laboratoryjne, odbywające się w laboratoriach uniwersyteckich podsumowane  będę konferencja młodych naukowców, w czasie której uczniowie przedstawią relacje z uczestnictwa w przedsięwzięciu w formie referatów naukowych.  Wydział Biologii i Biotechnologii od lat realizuje różne formy upowszechniania nauki w formie pikników naukowych (m.in. Noc Biologów, udział w Olsztyńskich Dniach Nauki) oraz dłuższych akcji skierowanych do młodzieży szkolnej (np. „wypożycz sobie naukowca,,). Brakowało aktywizującej oferty skierowanej do młodzieży licealnej.  Zaplanowano 10 wykładów wyjazdowych, 20 zajęć laboratoryjnych, co najmniej 5 webinariów (konsultacje w formie wideokonferencji) oraz podsumowująca konferencje młodych naukowców dla młodzieży z całego województwa. 


Warsztaty Otwarte Laboratorium mają na celu przekazanie wiedzy biologicznej oraz wyników prowadzonych na UWM badań naukowych  na różnych poziomach - od podstawowych wiadomości przyrodniczych do zagadnień problematycznych, nurtujących współczesną biologię i biotechnologię. Aktywizujące metody i forma konkursu ma zwiększyć efektywność upowszechniania nauki.

Planowany program

Wykłady wyjazdowe do szkół
(Do wyboru):

1.       Ekspertyzy przyrodnicze w „służbie” ochrony przyrody ,
2. Chruściki – podwodni konstruktorzy domków z jedwabiu i ze złota
3. Bioróżnorodność i biotechnologia czyli o maści czarownic do latania i leśnych tulipanach
4. Nowe niebezpieczne choroby pasożytnicze
5. Czy grzyby potrzebne są roślinom? – rzecz o mikoryzie
6. Leptyna – hormon o wielu obliczach
7. Reakcje zwierząt na temperaturę otoczenia
8. Porosty i ludzie
9. Różnorodność świata grzybów
10. Czy grzyby mają płeć? - czyli o rozmnażaniu
11. Grzyby zagrażające zdrowiu człowieka
12. Rezerwuary grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka
13. Czy oddychamy tylko tlenem? - rzecz o grzybach w powietrzu
14. Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes
15. Czy każdy chemik jest dobrym kucharzem?
16. Rozdział barwników liści metodą chromatografii TLC
17. Biopaliwa- nadzieje i ograniczenia
18. Trawy – niepozorni zwycięzcy
19. Tajemnice Antarktyki (dr Paweł Loro),
20. Rośliny inwazyjne – wrogowie czy sprzymierzeńcy?
21. Podwodny świat jezior - znaczenie roślin w ekosystemach wodnych
22. Rośliny „przestępcze” - charakterystyka rodzin psiankowatych i selerowatych
23. Relikty glacjalne we florze Polski północno-wschodniej ,
24. Co w trawie piszczy czyli pospolite i chronione gatunki w naszym otoczeniu
25. Makrobezkręgowce siedlisk wodnych
26. Wybiera się sójka za morze czyli dokąd odlatują ptaki
27. Ważki - fascynująca grupa owadów

Warsztaty i zajęcia laboratoryjne na terenie Uniwersytetu (do wyboru dla uczestników)

1.      Neurony – komórki o wielu obliczach
2. Pracownia histologiczna
3. Przeciwciała w laboratorium
4. Czy ananas odchudza a ziemniaki tuczą?
5. Jak funkcjonuje roślina
6. Jak "czytać" rośliny
7. Poznajemy owady wodne
8. Siedliska wodne i ich mieszkańcy
9. Ptaki miejskie
10. Biotechnologia-roślinne kultury tkankowe ,miejsce- pracownia roślinnych kultur in vitro
11. Kolory życia -identyfikacja barwników roślinnych, miejsce-szklarnia Wydziału Biologii i
12. Fotosynteza – klucz życia
13. Przygotowanie materiału biologicznego do badania w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TME)
14. Analizy chromatograficzne roślin
15. Biotechnologia - roślinne kultury tkankowe
16. Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes
17. Czy wiesz co jesz?
18. Typy plech grzybów
19. Grzyby mikroskopowe powodujące choroby roślin
20. Porosty jako bioindykatory stanu środowiska
21. Odkryj bogaty świat grzybów
22. Tajemniczy świat pijawek
23. Świat w kropli wody (pierwotniaki)
24. Od komórki do organizmu wielokomórkowego
25. Co mama w genach dała?
26. Poznaj grzyby wielkoowocnikowe najbliższych okolic

Stanisław Czachorowski

poniedziałek, 26 lutego 2018

Oferta dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku

Półtora tysiąca słuchaczy z 13 uniwersytetów trzeciego wieku województwa warmińsko-mazurskiego będzie się kształcić dzięki Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku. Trafiło na niego 49 wniosków, spośród których wybrało 20 najlepszych. W pierwszej czwórce znalazł się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Otrzyma 339 tys. zł dofinansowania. Na co dokładnie UWM przeznaczy te pieniądze?
Na organizację zajęć edukacyjnych (warsztatów i wykładów) skierowanych do  słuchaczy 13 uniwersytetów trzeciego wieku z województwa warmińsko-mazurskiego. Zajęcia poprowadzą pracownicy UWM, w Kortowie, jak i w siedzibach uniwersytetów trzeciego wieku. Łącznie projekt obejmie około 1.500 słuchaczy. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już 15 marca b.r. Poruszane tematy (zgodne z preferencjami przyszłych słuchaczy) będą związane m.in. ze zdrowiem i życiem człowieka, ogrodnictwem i rolnictwem, prawidłowymi relacjami z młodszym pokoleniem (np. wnukami), sprawami finansowymi i domowego budżetu.
Realizacja projektu umożliwi zbliżenie środowiska akademickiego do słuchaczy UTW z Olsztyna i regionu (zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym), popularyzację wiedzy na temat odkryć naukowych w codziennym życiu.
Aktywna współpraca obu stron przyczyni się do wsparcia solidarności międzypokoleniowej, a także będzie pomocna w procesie przystosowywania się osób starszych do wymagań współczesnego świata (m.in. poprzez samodzielne poszukiwanie odpowiedzi na polu nauki).
Projekt zakończy konferencja 18 października 2018 roku.  Koordynatorem projektu jest prof. Stefan Smoczyński, pełnomocnik rektora UWM ds. uniwersytetów trzeciego wieku.
jbp

środa, 27 grudnia 2017

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

Ogłoszenie otwartego naboru partnera
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie,
Wydział Biologii i Biotechnologii

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460) występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego
  w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 polegającym na utworzeniu Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0 w ramach popularyzacji wiedzy przyrodniczej i budowaniu kapitału wśród młodzieży z woj. warmińsko-mazurskiego oraz uruchomienie projektów badawczych Młodych Odkrywców, poprzez bliski i bezpośredni kontakt z naukowcami i udział w zajęciach, odbywających się w laboratoriach uniwersyteckich. Drugim istotnym celem będzie wypracowanie modelu trwałej współpracy naukowców z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego z samorządami w celu kształcenia dzieci i młodzieży szkolnej w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cele Partnerstwa

Głównym celem Partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu. Partnerstwo wpisuje się
w ogólną strategię rozwoju kapitału naukowego poprzez popularyzację wiedzy przyrodniczej i budowanie kapitału wśród dzieci i młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego. Zamierza się w ramach realizacji planowanego zadania wzmacnianie istniejących klubów młodych odkrywców i powołanie kawiarni naukowych Młodych Odkrywców, poprzez bliski
i bezpośredni kontakt z naukowcami jak również zachęcanie dzieci i młodzieży do brania  czynnego udział w zajęciach, odbywających się w laboratoriach uniwersyteckich. Drugim istotnym celem działania będzie wypracowanie modelu trwałej współpracy naukowców
z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z jednostkami samorządowymi w celu kształcenia dzieci i młodzieży szkolnej przy współpracy z nauczycielami.

Udział Partnera w projekcie będzie polegał na:

1. Współpracy przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17.
2. Zorganizowaniu spotkań merytorycznych zespołu:
a) koordynatorów, ekspertów i trenerów służące wypracowywaniu materiałów, metodologii
i strategii komunikacyjno-promocyjnych, współpracy z samorządami (1 dniowe spotkanie - 8 godzin dydaktycznych w każdym semestrze realizacji projektu dla grupy do 10 osób)
b) spotkania z poznawaniem nowych technologii, tematów eksperckich i innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych w zakresie kształcenia kompetencji matematyczno-przyrodniczych  (1 dniowe spotkanie - 8 godzin dydaktycznych w każdym semestrze realizacji projektu dla grupy do 10 osób.
Łącznie: 4 spotkania zespołu organizacyjnego oraz 4 spotkania uczące (merytoryczne).
3. Współpracy przy opracowaniu i realizacji zajęć dla uczniów:
a) ścieżka UNIWERSYTET MŁODYCH ODKRYWCÓW: cztery semestralne cykle zajęć
z uczniami na uniwersytecie (od 6 do 8 spotkań wraz z inauguracją i uroczystym podsumowaniem) – 1 semestr: 6 warsztatów x 3 godziny dydaktyczne x 6 grup x 10 osób;
2 spotkania wspólne,
b) ścieżka WARSZTAT MŁODYCH ODKRYWCÓW (minimum 1 warsztat wyjazdowy w szkole, dla tych placówek, które nie mogą wziąć udziału w ścieżce UNIWERSYTET MŁODYCH ODKRYWCÓW) – 1 semestr: 2 warsztaty x 3 godziny dydaktyczne x 10 osób 
c) projekty badawcze w szkołach połączone z konsultacjami dla nauczycieli/uczniów  - 1 semestr: 8 grup x 1 projekt badawczy 
d) wideokonsultacje w formie żywej biblioteki: z wezwaniem do działania – 1 semestr: 4 wideokonferencje
e) szkolne festiwale nauki – 1 semestr: 4 festiwale.
Łącznie: 24 warsztaty w ścieżce UMO; 8 warsztatów w ścieżce WMO; 4 spotkania wspólne inaugurujące, 4 spotkania wspólne podsumowujące; 32 projekty badawcze; 16 szkolnych festiwali nauki; 16 wideokonferencji
4. Współpracy przy opracowaniu wsparcia metodycznego i merytorycznego dla nauczycieli
- szkolenia dla nauczycieli: 1 semestr – 2 warsztaty x 8 godzin dydaktycznych x 15 nauczycieli
- metodyczny kurs internetowy dla nauczycieli: 2 kursy x 3 miesiące x 50 uczestników 
- webinaria merytoryczne dla nauczycieli i rodziców; pracowników instytucji: 1 semestr – 2 webinary
Łącznie: 8 warsztatów (64 godziny dydaktyczne) dla 120 nauczycieli; 2 kursy internetowe dla 100 nauczycieli; 8 webinarów dla 400 uczestników.
5. Współpracy przy zorganizowaniu obozu pt. Lato/Zima Młodych Odkrywców Letni/zimowy obóz naukowy dla tych uczniów, którzy nie mogą wziąć udziału w ścieżce UNIWERSYTET MŁODYCH ODKRYWCÓW – 1 semestr – 5 dni x 15 osób 
- Kawiarnie Naukowe w Gminie: konkurs na zaplanowanie i organizację Kawiarni Naukowej w Gminie/Akcję Naukowe Lato w Gminie) we współpracy z samorządami lokalnymi (minigranty na doposażenie) – 4 kawiarnie.
Łącznie: 4 obozy; 20 dni dla 60 osób
6. Uruchomieniu Biblioteki Młodych Odkrywców, poprzez przygotowanie i udostępnienie:
- scenariusze zajęć i eksperymentów – 32 scenariusze zajęć; 32 instrukcje eksperymentów
- filmiki, pokazy, nagrania wideokonferencji – 24 nagrania filmowe
 - dobre praktyki – 48 dobrych praktyk.


Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

Szczegóły: http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/lista-przetargow/zapytania.html

sobota, 18 listopada 2017

Jak realizować ciekawe lekcje przyrodnicze w szkole i w tereniePowoli przygotowujemy się do drugiej edycji Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. W tak zwanym międzyczasie proponujemy różne formy dokształcania się i współpracy nauczycieli z uniwersytetem. Tym razem jest to konferencja organizowana przez Uniwersytet Dzieci.

Konferencja przeznaczona jest dla dla nauczycieli szkół podstawowych: Jak realizować ciekawe lekcje przyrodnicze w szkole i w terenie?

Prowadzenie zajęć przyrodniczych nie musi sprowadzać się wyłącznie do zagadnień teoretycznych. Przekazywanie wiedzy przez doświadczenie jest alternatywą osiągalną dla każdego nauczyciela. Znając odpowiednią metodykę można przeprowadzić ciekawe praktyczne zajęcia w każdej klasie szkolnej oraz w najbliższym jej terenie.

Uniwersytet Dzieci w Olsztynie zapraszamy na bezpłatną konferencję, podczas której nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób realizować atrakcyjne lekcje przyrodnicze, angażując uczniów w proces zdobywania wiedzy. Na uczestników czekają prelekcje oraz warsztaty prowadzone przez specjalistów z zakresu nauk przyrodniczych.

Każdy nauczyciel biorący udział w konferencji otrzyma pakiet materiałów oraz certyfikat potwierdzający obecność.

Data: 25 listopada, godz.: 10.00-14.00
Miejsce: Olsztyn, Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Żołnierska 15


Udział jest bezpłatny.

Program konferencji:
  • 9.15-10.00 - Rejestracja uczestników 
  • 10.00-10.15 - Uroczyste powitanie 
  • 10.15-11.30 - Część wykładowa 
  • 11.30-12.15 - Przerwa kawowa 
  • 12.15-13.45 – Warsztaty 
Wykłady
  • Jaka jest rola bezpośredniego kontaktu z przyrodą w kształtowaniu postaw ekologicznych? Prowadzenie przyrodniczych obserwacji w terenie. (45 min.) Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM 
  • Gdzie szukać inspiracji i narzędzi do realizacji ciekawych lekcji z przyrody? Scenariusze lekcji dla nauczycieli. (20 min) Joanna Gulczyńska - Dyrektor Programu Scenariusze Lekcji 

Warsztaty: Jak prowadzić obserwacje i eksperymenty na lekcjach przyrodniczych?

Jakie są rodzaje doświadczeń oraz czym różnią się między sobą? W jaki sposób wprowadzić do dydaktyki szkolnej rozwiązania oparte na schemacie: hipoteza – doświadczenia – wnioski? Zastosowanie doświadczeń na lekcjach ma bardzo pozytywny wpływ na uczniów. Eksperymenty i obserwacje prowadzone na zajęciach zwiększają motywację oraz zaangażowanie dzieci, ale też pozwalają w prosty sposób zrozumieć mechanizmy rządzące nauką. Umiejętność organizowania i wykorzystywania doświadczeń do celów dydaktycznych jest kluczowa w budowaniu wśród uczniów samodzielności i odpowiedzialności za proces uczenia się. Podczas warsztatów nauczyciele wezmą udział w różnorodnych doświadczeniach. Naukowcy – eksperci Uniwersytetu Dzieci zaprezentują metodologię prowadzenia zajęć praktycznych, którą uczestnicy z powodzeniem będą mogli zrealizować w swoich klasach, w ramach edukacji przyrodniczej i przyrody. Uczestnicy będą mieli okazję także porozmawiać z naukowcami o tym jak krok po kroku zorganizować pracę badawczą podczas zajęć szkolnych.

Szczegóły i zapisy na stronie Uniwersytetu Dzieci: https://www.scenariuszelekcji.edu.pl/aktualnosci/bezplatna-konferencja-przyrodnicza-dla-nauczycieli

środa, 15 listopada 2017

Zaproszenie do projektu „Żyjemy w zgodzie z naturą. Program edukacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego”

Poszukujemy nauczycieli do udziału w programie stażowym. Przewidywany wyjazd stażowy w lipcu, do Irlandii. Ekipa z Polski będzie liczyła 10 osób. Dobrze byłoby, żeby nauczyciel znał język angielski.

Monika KlimowiczOgólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wraz z zagranicznymi partnerami oraz Uniwersytetem Gdańskim realizuje projekt „Żyjemy w zgodzie z naturą. Program edukacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego” finansowany z programu Erasmus+. Efektem współpracy będzie stworzenie nowoczesnego programu nauczania o ptakach i przyrodzie dostępnego dla wszystkich nauczycieli z Polski, Słowacji, Czech, Irlandii, Macedonii i Hiszpanii oraz przeszkolenie wybranych nauczycieli z tych państw. Program będzie zawierał nie tylko opracowaną przez ekspertów metodologię nauczania wraz z materiałami edukacyjnymi i scenariuszami zajęć, ale także aplikację mobilną dla dzieci ze szkół podstawowych oraz inne pomoce dydaktyczne do interaktywnej pracy z najmłodszymi.

Ze szkoleń, które odbędą się w 2018 r. w Irlandii, skorzysta 60 nauczycieli z państw partnerskich. Materiały edukacyjne wraz z filmem instruktażowym udostępnione zostaną bezpłatnie wszystkim pedagogom wiosną 2018 roku.

Podniesienie poziomu wczesnej edukacji ma pozytywnie wpłynąć na zdolność uczenia się dzieci. Stworzone w projekcie scenariusze zajęć w plenerze pomogą uczniom lepiej poznać i zrozumieć otaczającą je przyrodę oraz swój wpływ na nią. Pakiet materiałów edukacyjnych będzie wspierał dzieci w nauce czytania i pisania, a nauczycielom pozwoli ciekawie zapoznawać najmłodszych z zagadnieniami z dziedziny biologii, historii, geografii czy sztuki ucząc jednocześnie samodzielnego myślenia i szacunku do przyrody.

W ramach projektu OTOP przeprowadził wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ankietę dotyczącą edukacji przyrodniczej. Zdobyta w badaniu wiedza pozwoli lepiej dopasować materiały edukacyjne do potrzeb uczniów i pedagogów. O wypełnienie takiej samej ankiety poproszono także nauczycieli w innych państwach. Wyniki tego badania omawiano w listopadzie 2016 roku w Bratysławie, podczas spotkania Grupy Sterującej projektu z grupą ekspertów z organizacji partnerskich, którzy zajmują się edukacją oraz współpracą z nauczycielami i dziećmi. Ankiety przeprowadzone wśród nauczycieli pokazują np., że dużo częściej na zajęciach omawiany jest bażant, którego populacja wykazuje silny wzrost niż czajka, kiedyś bardzo powszechny gatunek, którego populacja silnie spada z powodu przekształceń w rolnictwie. Odpowiedzi uzyskane od nauczycieli oraz własne doświadczenia ekspertów pomogły wypracować założenia i zakres tematyczny przygotowywanych materiałów. Sformułowano dzięki nim wytyczne dla metodyków z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w 2017 roku rozpoczną prace nad materiałami.

Więcej na stronie: https://otop.org.pl/naszeprojekty/edukujemy/zyjemy-zgodzie-natura/

poniedziałek, 30 października 2017

Noc Biologów 2018 na UWM już niebawemRozpoczęliśmy przygotowania do Nocy Biologów 2018. Szczegóły będą pojawiać się na facebookowym wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/2059619360935963/ oraz na naszym blogu. Będzie wiele sprawdzonych propozycji oraz całkiem nowe. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji na sesje młodych naukowców. Coś w sam raz dla Klubów Młodego Odkrywcy by przedstawić własne rezultaty naukowych poszukiwań. 

Już teraz zapraszamy by polubić wydarzenie oraz nasz nocnobiologowy fanpage https://www.facebook.com/NocBiologowOlsztyn/ by być na bieżąco z planami i aby zarejestrować się na wybrane zajęcia.

Możliwe, że niektóre zajęcia odbywać się będą poza Olsztynem. Zapraszamy do współpracy.

Stanisław Czachorowski