wtorek, 23 maja 2017

Wieści z działań Młodych Odkrywców


Jakub Przybysz, uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, zaprezentował swoją kolekcje minerałów i skamieniałości. Pasja Kuby zaczęła się we wczesnym dzieciństwie kiedy znalazł w piasku belemnita (zwanego często piorunem). Kiedy dowiedział się, że nie jest to żaden piorun a fragment zwierzęcia, zaczął zgłębiać tajniki odległych czasów w historii Ziemi. Wspierany przez mamę przemierza żwirownie Warmii i Mazur w poszukiwaniu skamieniałości. Kolekcja to obecnie kilkadziesiąt okazów, które chce pokazać światu, prowadząc bloga: https://mojeskamieliny.wordpress.com

Jakub Przybusz uczestniczy w zajęciach Warmińsko Mazurskego Uniwersytetu Młodych Odkrywców.

Katarzyna Przybysz

Propozycja dla Klubów Młodych Odkrywców: terenowe badania ślimaków winniczków

Pamiętam, jak kiedyś w wakacje, za moich szkolnych czasów, mierzyłem migracje ślimaków winniczków. Każdego spotkanego ołówkiem oznaczałem cyfrą (długopisem nie dało się pisać po muszli), w zeszycie zapisywałem miejsce znalezienia, datę i krótki opis osobnika. Do tego powstawała mapka zarośli, gdzie żyły ślimaki winniczki – obiekt moich dociekliwych analiz. Codziennie przemierzałem zagajnik i szukałem ślimaków. Ciągle znajdowałem nowe a prawie nigdy nie mogłem napotkać poprzednio oznakowanych. Albo ich było dużo więcej niż sobie mogłem wyobrazić, albo ołówek się ścierał ze skorupki. Moje dawne wakacyjne notatki z badania winniczków leżą gdzieś w starym zeszycie. Były fascynującą, wakacyjną przygodą.

Informacji o biologi i ekologii slimakó mozna szukać w książkach. Ale można także samodzielnie prowadzić własne badania. Bo jeśli szybko nie mogę uzyskać gotowych odpowiedzi od innych, to przecież mogę sam poznawać i badać. Odejście od starych ksiąg i konfrontownie wiedzy z rzeczywistością, zapoczątkowało naukę oświeceniową. Sprawdzić, poznać, zweryfikować samemu (szkiełko i oko). Nawet jak w księgach są jakieś odpowiedzi… to przecież nie muszą być dokładne, prawdziwe, właściwe. Nasz rozum też może się przyczynić albo do ugruntowania już istniejącej wiedzy (przez potwierdzenie) albo do poszerzenia wiedzy: przez nowe obserwacje, nowe wnioski i interpretacje.

Ślimaki sąa wdzięcznym obiektem barawczym. Można poznnawac ich biologia jek i ekologię. NIżej kilka linków z róznymi pytaniami, dotyczacymi tajemnic zycia slimaka winniczka. NIe wszytsko jest takie oczywiste, jakby się wydawało.

To co, Młodzi Odkrywcy, będziecie obserwować tajemne życie ślimaków, nie tylko winniczków?

Stanisław Czachorowski

Czytaj także:

niedziela, 21 maja 2017

Wpływ czynników środowiska na organizm i funkcjonowanie człowieka

Tytuł: Wpływ czynników środowiska na organizm i funkcjonowanie człowieka 
Autor/wykonawca: dr Barbara Wasilewska 

Umiejscowienie w cyklu naukowym: wyciąganie wniosków 

Zalecany wiek uczestników: gimnazjum

Typ (forma): zajęć zajęcia laboratoryjne (mała grupa),

Wprowadzenie 
Na stan naszego zdrowia wpływają różnorodne czynniki środowiskowe fizyczne, chemiczne i biologiczne. Działalność człowieka powoduje zmiany w każdym elemencie środowiska potęgując niejednokrotnie ten wpływ. Duże niebezpieczeństwo stwarzają obecne w środowisku substancje chemiczne będące wynikiem historycznej działalności gospodarczej człowieka. Pojawiają się coraz to nowe czynniki środowiskowe jak hałas, silna chemizacja żywności, czy klimatyzacja. Ryzyko zdrowotne zwiększa również sam brak wiedzy na temat zdrowotnych skutków czynników środowiskowych.

Cele (zajęć)
Analiza i ocena czynników środowiskowych negatywnie wpływających na narządy oraz funkcjonowanie człowieka. Rozpoznawanie obrazów mikroskopowych narządów człowieka zmienionych chorobowo. Rozumienie znaczenia prawidłowej budowy narządów dla prawidłowego przebiegu procesów życiowych w organizmie człowieka.

Zakładane efekty
Uczeń wymienia i opisuje biologiczne, chemiczne i fizyczne czynniki środowiskowe wpływające negatywnie na funkcjonowanie narządów. Uczeń wyjaśnia szkodliwy wpływ czynników środowiskowych na narządy człowieka. Uczeń potrafi wskazać narządy człowieka zmienione chorobowo. Uczeń interesuje się czynnikami środowiskowymi negatywnie wpływającymi na organizm człowieka.

Potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne
- preparaty histologiczne –budowa prawidłowa narządów
- preparaty patologiczne

Przebieg zajęć 
Zapoznanie się z biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi oraz fizycznymi i chemicznymi czynnikami środowiska wpływającymi na organizm człowieka. Analiza mikroskopowa preparatów przedstawiających wybrane narządy człowieka zmienione chorobowo. Prezentacja multimedialna wybranych zagadnień.

Polecana literatura do tematu

  • Stevens A., Lowe J., 2000r., "Histologia człowieka. Wydanie drugie polskie pod red. M. Zabla.", wyd. PZWL, Wyd. Med. Słowiański Verlag 
  • Kurnatowska A. red., 2001r., "Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy medycznej.", wyd. PWN, Wa-wa 
  • Domagała W., Chosia M., Urasińska E., 2010r., "Podstawy patologii.", wyd. Wyd. lek. PZWL

środa, 17 maja 2017

Przedostani cykl zajęć - harmonogram
18  maja 2017 Szkoła Podstawowa w Butrynach (10.00-12.15)

19 maja  2017 Gimnazjum w Stawigudzie (11.30-13,45)
20 maja 2017, SP Ostróda, godz. 10-12.15

22 maja 2017 (SP nr 2 i SP nr 6 w Szczytnie) (11.30-13,45)
25 maja 2017 Lamkowo (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) (9.00-10.30)
27 maja, 2017, SP Ostróda, godz. 10-12.15

Przeciwciała - współczesne narzędzia w badaniach tajemnic mózgu

Tytuł: Przeciwciała - współczesne narzędzia w badaniach tajemnic mózgu 

Autor/wykonawca: dr Maciej Równiak, dr Krystyna Bogus-Nowakowska

Powiązanie z innymi zajęciami:Cykl „Przeciwciała - współczesne narzędzia w badaniach tajemnic mózgu”.
Cykl składa się z 3 zajęć, każde zajęcie trwa 2 godz.
1 zajęcia – Wprowadzenie do techniki immunohistochemicznej
2 zajęcia – Wykonywanie części eksperymentalnej - barwienia
3 zajęcia – Obserwacja mikroskopowa i weryfikacja hipotezy

Umiejscowienie w cyklu naukowym: , eksperymenty i obserwacje, wyciąganie wniosków,

Zalecany wiek uczestników:  gimnazjum

Typ (forma) zajęć zajęcia laboratoryjne (mała grupa),

Wprowadzenie 
Przeciwciała są powszechnie wykorzystywane w badaniach naukowych i laboratoriach diagnostycznych. W pracowni immunohistochemicznej, przeciwciała wykorzystywane są do poszukiwania substancji biologicznie czynnych, które występują miedzy innymi w komórkach nerwowych. Substancje te, występujące w neuronach, zwane neuroprzekaźnikami odgrywają istotną rolę w przekazywaniu informacji w układzie nerwowym. Uczniowie przeprowadzając barwienia z wykorzystaniem przeciwciał zbadają jakie neuroprzekaźniki występują w wybranych ośrodkach nerwowych zwierząt.
Cele (zajęć) 
Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z podstawami dotyczącymi komunikacji neuronów (synapsy, neuroprzekaźniki) oraz poprzez wykonanie części eksperymentalnej próba odpowiedzi na postawione hipotezy.

Zakładane efekty
Uczeń zna podstawy dotyczące przekazywania informacji w układzie nerwowym.
Uczeń potrafi omówić procedurę barwienia z wykorzystaniem reakcji antygen-przeciwciało
Uczeń pod nadzorem Prowadzącego potrafi przeprowadzić obserwację mikroskopową (mikroskop świetlny i fluorescencyjny)
Uczeń ćwiczy posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym

Potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne (zapewnia uczelnia)
Zakup następujących odczynników chemicznych i materiałów: - końcówki do pipet, probówki jednorazowe; - szkiełka nakrywkowe.

Przebieg zajęć 
Zajęcia 1 – uczniowie zostaną wprowadzeni w tematykę zajęć - przygotowanie uczniów do aktywności - formułowanie hipotezy
Zajęcia 2 - wykonywanie eksperymentu - sporządzanie roztworów przeciwciał - samodzielne przeprowadzanie kluczowych etapów barwień immunohistochemicznych
Zajęcia 3 - prowadzenie obserwacji mikroskopowej - interpretacja wyników - weryfikowanie hipotezy

Polecana literatura do tematu

  •  Zabel M., 1999r., "Immunocytochemia.", wyd. PWN,