środa, 13 marca 2019

Szkolny projekt badawczy ze wsparciem on-line - ogłoszenie naboru uczniów i szkół


Zapraszamy nauczycieli do realizacji z uczniami klas IV-VIII projektu badawczego w ramach Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0, podczas którego uczniowie mieli okazję badać zjawiska przyrodnicze, szukać problemów badawczych i je rozwiązywać.
Projekty mogą dotyczyć różnorodnych zagadnień związanych ze środowiskiem przyrodniczym, np.:
·      środowiska przyrodniczego w okolicach szkoły/miejscowości, funkcjonowania ekosystemu, form i celu ochrony przyrody, warunków życia różnych organizmów itp.;
·     zmian zachodzących w środowisku w wyniku działalności ludzi, np. związanych z hałasem, gospodarowaniem wodą lub śmieciami, emisją zanieczyszczeń, rozwojem lub ograniczeniem upraw, inwestycjami;
·      zagadnień bezpośrednio dotyczących uczniów, związanych np. ze zdrowym stylem życia, bezpośrednim wpływem każdego człowieka na środowisko przyrodnicze czyli tzw. „śladem węglowym” itp.

DLACZEGO WARTO?
Realizacja projektu badawczego wpisuje się w cele ogólne i szczegółowe podstawy programowej zarówno przedmiotów przyrodniczych - przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii -  jak i matematyki. Uczy młodzież także planowania i współpracy,  porozumienia się, inicjatywności. Może być też dobrą okazją do rozwijania pasji i zainteresowań.
W programie „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0” uczniowie realizujący projekt badawczy, otrzymają wsparcie online w postaci webinariów, kursu internetowego i biblioteczki online. Będą też korzystali z doświadczenia zarówno pracowników naukowych UWM, jak i opieki metodycznej moderatorów w kursie.

CO CZEKA UCZNIÓW KROK PO KROKU?
·       Wezmą udział w webinarium wprowadzającym do projektu badawczego prowadzonym przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dowiedzą się, na czym polega projekt badawczy oraz poznają różne jego przykłady.
·       Przez osiem tygodni będą pracować w grupach projektowych pod opieką osoby dorosłej (nauczycielki, innego pracownika szkoły, osoby wskazanej przez dyrektora) oraz przy wsparciu online  mentorki lub mentora – osoby z ramienia Fundacji CEO, zapoznając się z różnymi materiałami i wskazówkami oraz realizując kolejne kroki w projekcie badawczym.
·       Uczniowie i uczennice będą mogli konsultować - na Platformie internetowej - przebieg swojej pracy, zadawać pytania dotyczące projektu, radzić się w sprawach związanych z realizacją poszczególnych zadań, a po przesłaniu wskazanych materiałów - na każdym etapie - dostawać informację zwrotną.  

CO CZEKA NAUCZYCIELA?
Zadaniami nauczyciela/szkolnego opiekuna zespołu projektowego w realizacji kursu będzie:
·     stworzenie uczniom warunków do realizacji projektu,
·    dbanie o poprawność merytoryczną podczas realizacji zadań,
·    zachęcanie uczniów do pracy,
·   monitorowanie przebiegu projektu, terminowości, wywiązywania się uczniów z przydzielonych zadań,
·      czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników itp.

ORGANIZACJA PRACY NAD PROJEKTEM BADAWCZYM
Praca podzielona została na cztery etapy – w taki też sposób przygotowaliśmy wsparcie online dla uczniów i uczennic (kolejne moduły). W każdym module uczniowie będą mieli zadanie do wykonania, związane z kolejnymi etapami w projekcie badawczym.
·       Podczas realizacji Modułu 1 „Jak zacząć?” uczniowie i uczennice zbudują grupy projektowe, wezmą udział w spacerze badawczym w poszukiwaniu tematu oraz sformułują problem badawczy projektu.
·       W Module 2 „Jak zaplanować?” grupy projektowe zapoznają się z zasadami planowania projektowego, wyznaczą zadania niezbędne do realizacji projektu i określą terminy wykonania kolejnych działań.
·       Realizacja Modułu 3 – „Działanie” będzie jednocześnie realnym działaniem uczniowskich zespołów projektowych, podczas którego uczniowie i uczennice będą szukać odpowiedzi na postawione pytania, przeprowadzą badania terenowe, doświadczenia i eksperymenty oraz zgromadzą materiały do prezentacji wyników.
·       Realizując Moduł 4 „Prezentacja i podsumowanie” zespoły projektowe przygotują prezentację efektów swojej pracy, a także przeprowadzą refleksja nad przebiegiem pracy projektowej, osiągniętymi rezultatami oraz zaangażowaniem uczniów w realizowane działania.
W trakcie trwania kursu i realizacji zespołowych projektów uczestnicy będą umieszczać efekty swojej pracy na platformie internetowej, na której zapoznawać się będą z kolejnymi modułami oraz na Padlecie.  

Planujemy tworzenie szkolnych grup liczących co najmniej 5 uczniów (dotyczy uczniów i szkół z woj. warmińsko-mazurskiego).
Zgłoszenia uczniów i nauczycieli do udziału w szkolnym projekcie badawczym ze wsparciem on-line  do końca marca 2019 r. prosimy kierować na adres: stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz